ΙΕΠ: Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο

0

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IEΠ) προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Α. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής
Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός θέσεων
 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’

ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ 70 με εξειδίκευση στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εκπαιδευτικού έργου 1
ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ) 1
ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλου Β’ 6

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του Συμβούλου Β’ θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής:
Σύμβουλος Β’

  1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
  2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
  3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Β’ με θητεία:
α) εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
β) εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.
Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που υπηρετούν με θητεία δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά, εφόσον επιλεγούν, και πριν την τοποθέτησή τους, απαιτείται προηγούμενη έγκρισή παραίτησής τους από την εν λόγω θέση.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 10/09/2021 και ώρα 13:00 έως και 24/09/2021 και 13:00.
Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ ΕΔΩ.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner