:

11 2011

Για μετακλιση «πελατεας» απ το ΙΚΑ στα ιδιωτικ ιατρεα των γιατρν του Ιδρματος, κνει λγο ο πρεδρος της «επιτροπς σοφν» για την Υγεα, καθηγητς του London School of Economics, κ. Ηλας Μσιαλος. Σε συνντευξ του στο «θνος» χαρακτηρζει τη διαδικασα αυτ ως «μα μορφ ιδιωτικοποησης, που δεν θα πρεπε να διατηρηθε». Αφνει αιχμς, λγοντας τι οι γιατρο του ΙΚΑ δεν χουν αξιολογηθε ποτ και αφνει να εννοηθε τι πρεπε να αξιολογηθον πριν ενταχθον στο νο σστημα πρωτοβθμιας φροντδας Υγεας

Συνντευξη του Ηλα Μσιαλου, προδρου της «επιτροπ Σοφν» για την Υγεα, στον Δημτρη Καραγιργο για το θνος.

Πσο αναγκαες εναι για τη χρα οι αλλαγς στο ΕΣΥ;

Η Ελλδα εναι η κτη χρα παγκοσμως σε εππεδο δαπανν Υγεας ως ποσοστο του Ακαθριστου Εγχριου Προντος (πνω απ 10%), αλλ η δετερη χειρτερη παγκοσμως (μετ τις ΗΠΑ) σε ,τι αφορ στην πρσβαση των πολιτν.

Παρ τις υψηλς δαπνες Υγεας, μσα σε μα 20ετα «κατρακυλσαμε» ως χρα απ την τταρτη στη 14η θση στην Ευρωπακ Ενωση σον αφορ στο προσδκιμο επιβωσης του πληθυσμο. Παρ' λα σα νομζουν πολλο, χουμε το πιο «ιδιωτικοποιημνο» σστημα Υγεας στην Ευρπη, με τις ιδιωτικς δαπνες να ανρχονται στο 40% περπου της συνολικς δαπνης Υγεας, εν ο αντστοιχος μσος ρος της Ευρωζνης δεν υπερβανει το 24%.

Επομνως, το δημσιο σστημα Υγεας απτυχε να προστατεσει τους πολτες, επειδ ακριβς δεν λειτοργησε ως δημσιος χρος, αλλ πρωτστως ως χρος εξασφλισης των συμφερντων σων εργζονται σ’ αυτν. Στην Ελλδα δεν απτυχε το Δημσιο γενικ, αλλ το συγκεκριμνο Δημσιο.

χουμε καλ στελχωση των υπηρεσιν του ΕΣΥ;

Υπρχει υπερπληθρα ιατρικο προσωπικο: χουμε 21.000 γιατρος στα δημσια νοσοκομεα για 35.000 κλνες. Συνολικ, στην Ελλδα υπρχουν 72.000 γιατρο, εν ταυτχρονα ορισμνες μονδες Υγεας σε νησι και στην επαρχα εναι υποστελεχωμνες. Στην Αττικ, αντιστοιχε νας γιατρς σε 140 κατοκους.

Για να υπρχει αποτλεσμα στην απδοση του συστματος Υγεας θα πρπει να επανεξετσουμε τη σημεριν διταξη των υπηρεσιν και να προυμε υπψη τις πραγματικς ανγκες των πολιτν. Το 2007, εχαμε 1.296 ουρολγους και μνο 144 ογκολγους. χουμε διπλσιους οδοντιτρους αν 1.000 κατοκους σε σγκριση με την Ολλανδα, τη Γαλλα και τον Καναδ, αλλ χειρτερο εππεδο στοματικς υγεας.

Τι πρπει να γνει μεσα;

Αναδιοργνωση του ΕΣΥ, με μφαση στη μτρηση της ποιτητας και αποτελεσματικτητας των υπηρεσιν, καταπολμηση της υπερκοστολγησης των αναλσιμων και ιατρικν συσκευν με αυστηρς και μεσα εφαρμσιμες ποινς για σους εμπλκονται σε τυπες συναλλαγς. Αξιολγηση του προσωπικο με βση αντικειμενικ κριτρια και αναδιρθρωση του διοικητικο ιστο και χρησιμοποηση, χωρς κομματικ κριτρια, λων σοι χουν πραγματικς διοικητικς ικαντητες.

Εναι ριμη η ελληνικ κοινωνα να δεχθε ραγδαες αλλαγς στο ΕΣΥ, μσα σε σντομο χρονικ διστημα;

Ναι, εναι ριμη και αυτ φανεται απ δο κυρως γεγοντα. Το πρτο αφορ τον βαθμ ικανοποησης των πολιτν απ το σημεριν σστημα Υγεας.

λες οι ρευνες το επιβεβαινουν αυτ. Το δετερο αφορ τον σπταλο χαρακτρα αυτο του συστματος. Να δσω ορισμνα παραδεγματα: Απ το 2000 ως το 2009, η δημσια φαρμακευτικ δαπνη, στα τσσερα μεγλα Ταμεα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ), αυξθηκε απ 930 εκατομμρια στα 4,5 δισ. ευρ (αξηση κατ 380%). Την δια περοδο, ο αριθμς των φαρμακεων αυξθηκε μνο κατ 28%, εν οι εισαγωγς φαρμκων αυξθηκαν απ το 57% της κατανλωσης στο 80%.

Το 2009, οι επενδσεις σε φαρμακευτικ ρευνα και ανπτυξη ταν μνο 80 εκατομμρια ευρ (σε σνολο φαρμακευτικς κατανλωσης 8,2 δισ.), εν στο Βλγιο ταν πνω απ 800 εκατομμρια, με φαρμακευτικ κατανλωση στο 50% της ελληνικς.

Οι δαπνες περθαλψης του Οργανισμο Περθαλψης Ασφαλισμνων του Δημοσου (ΟΠΑΔ) την περοδο 2004-2008 υπερδιπλασιστηκαν, με αποτλεσμα σμερα να υπερβανουν το ποσ των 1,75 δισ. ευρ. χουμε, επομνως, υπερβολικς σπατλες, που θα μποροσε να τις παραβλψει κανες, αν οδηγοσαν σε καλτερο εππεδο υγεας. Οι σπατλες αυτς, μως, συμπορεονται με να αρκετ χαμηλ εππεδο εξυπηρτησης των πολιτν.

Οι γιατρο του ΙΚΑ θεωρον τι με το νο νομοσχδιο ιδιωτικοποιεται η Υγεα.

να σημαντικ μρος του ιατρικο δυναμικο του ΙΚΑ διατηρε νμιμα ιδιωτικ ιατρεα τις απογευματινς ρες και εναι πολ πιθανν να υπρχει μετακλιση ασθενν απ την πρωιν δραστηριτητα στην απογευματιν. Αυτ εναι μια μορφ ιδιωτικοποησης που δεν θα πρεπε να διατηρηθε. Επσης, οι περισστεροι γιατρο του ΙΚΑ δεν χουν αξιολογηθε ποτ και τρα εντσσονται, χωρς καμα αξιολγηση και με τις διες εργασιακς συνθκες, στο νο σστημα πρωτοβθμιας φροντδας Υγεας. Αναρωτιμαι εν αυτ η εξλιξη εναι προς φελος των πολιτν και των ασθενν. Οι αλλαγς υπαγορεονται απ τους δανειστς μας απ την πραγματικτητα;

Οι αλλαγς εναι απαρατητες για την μεση ανακοπ της περαιτρω υποβθμισης του ΕΣΥ. Το σστημα υποφρει απ εγγενες δομικς δυσλειτουργες του δημσιου τομα: Χαμηλ παραγωγικτητα, λλειψη λογοδοσας, ανορθολογικ διοκηση και κατανομς πρων που δεν συνδονται με τις ανγκες των πολιτν, τυπες συναλλαγς και ντονη κομματικοποηση.

Αναφερθκατε στις εφημερες. Υπρχουν μως πολλ προβλματα.

Συμφων. Το σημεριν σστημα εφημεριν συντενει στην αξηση των δαπανν και δεν ανταποκρνεται στις ανγκες κθε περιοχς της χρας. Ο ρλος του υπουργεου Υγεας πρπει να περιορζεται στη διατπωση ενς πλαισου ασφαλος εφημερας αν κατηγορα νοσοκομεου και γεωγραφικ περιφρεια.

Η μτρηση αποτελεσμτων και η καταγραφ των ιατρικν πρξεων θα δημιουργσει πολλς αντιδρσεις...

Εναι αδιανητο στον 21ο αινα να μη γνωρζουμε την ποιτητα των παρεχμενων υπηρεσιν Υγεας. Η προστασα της υγεας των πολιτν προποθτει επιστημονικ επρκεια στην σκηση καθηκντων και πλρη διαγεια σον αφορ στο αποτλεσμα. Η αδιαφνεια εξυπηρετε μνο την υπονμευση του ΕΣΥ.