ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΣΟΚ για την παιδεία

 

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή

Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον

Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση που πρωταγωνιστεί διεθνώς

Ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή

Οι δεσμεύσεις μας για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

Οι δεσμεύσεις μας για την Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

 

 

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή

Στη νέα εποχή με τις νέες απαιτήσεις, όπου οι γνώσεις απαξιώνονται γρήγορα, η οργάνωση της εργασίας αλλάζει και η μάθηση γίνεται διαδικασία ολόκληρης της ζωής, θέλουμε παιδεία με αξίες, με βάση τις αρχές του ουμανισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη. Θέλουμε παιδεία που δίνει στους μαθητές, φοιτητές και ενήλικες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα τους. Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στόχος μας η χώρα μας να γίνει διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Επενδύουμε στον άνθρωπο, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του, στην ικανότητα καινοτομίας, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και απασχόλησης κάθε ατόμου ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, το ταλέντο και τις γνώσεις του και όχι ανάλογα με την καταγωγή του, την κοινωνική και γεωγραφική του προέλευση, το φύλο, τη θρησκεία ή την κομματική του ένταξη.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται στη νέα γενιά και στην κάθε οικογένεια τη δημόσια δωρεάν Παιδεία που έχει σήμερα ανάγκη ο τόπος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες υποδομές, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες θα είναι αυτονόητη καθημερινότητα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί ως δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου και όχι ως μέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων και δημιουργίας νέων αποκλεισμών. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνδεδεμένο με την κοινωνία και την παραγωγή, που θα δίνει στους νέους μας όλες τις δυνατότητες να γίνουν ισότιμοι πολίτες της Ευρώπης. Θέλουμε οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες να φύγουν άμεσα από τις τελευταίες θέσεις στις διεθνείς συγκρίσεις μέτρησης των επιδόσεων των μαθητών. Βάζουμε ως στόχο στο τέλος της πρώτης τετραετίας οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες να βελτιώσουν, τουλάχιστον κατά πέντε θέσεις, την απόδοσή τους στην κατάταξη των χωρών του ΟΟΣΑ. Διασφαλίζουμε την καθολική πρόσβαση στη 12ετή εκπαίδευση.

Η υπάρχουσα κατάσταση χρειάζεται επειγόντως ανατροπή και ρήξεις. Χρειάζεται μια επανάσταση, που θα φέρει την εκπαίδευση στο ρυθμό των σύγχρονων εξελίξεων και τη γνώση στην καρδιά της κοινωνίας. Χρειάζεται ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απελευθερωμένο από τα δεσμά του κρατισμού και της γραφειοκρατίας, ανοιχτό στη δημιουργία, στην ελεύθερη σκέψη, στις τεχνολογίες και στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Ένα πραγματικά δημόσιο δωρεάν σύστημα που μειώνει δραστικά το κόστος για την εκπαίδευση στη μέση οικογένεια που ζει στην Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ για την παιδεία και του 2% για την έρευνα στο τέλος της τετραετίας.

Από τον πρώτο χρόνο, από τον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταρτίσει η κυβέρνησή μας, η αύξηση αυτή θα φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη διαρκή επιμόρφωση, την αντικειμενική αξιολόγηση, τη συμμετοχή και την αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών. θέλουμε τους εκπαιδευτικούς πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για την αναγέννηση της παιδείας.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον

Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλους. Καθιστούμε την προσχολική εκπαίδευση δημόσιο αγαθό. Το εγγυόμαστε σταδιακά για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών.

Διαδίκτυο και ξένες γλώσσες. Κάθε μαθητής που τελειώνει το Γυμνάσιο θα αποκτά, μέσα από τη σχολική εκ παίδευση, διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επάρκειας στη χρή ση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας για μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Εξασφαλίζονται σύγχρονες υποδομές παντού, φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή. Γενικεύουμε τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση.

Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος. Αντικαθιστούμε το ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα με ένα εθνικό πλαίσιο προγράμματος που θα ανοίγει τα περιθώρια για δημιουργία και πρωτοβουλίες σε κάθε σχολείο. Θέτουμε εθνικούς στόχους μάθησης σε κάθε βαθμίδα και δίνουμε τη δυνατότητα προσαρμογής του σχολείου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στις ανάγκες των μαθητών και των γονέων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, της δημιουργικότητας όλων των μαθητών. Αλλάζουμε τους τρόπους διδασκαλίας και οργάνωσης της μάθησης. Μετατρέπουμε την τάξη από διαχειριστικό εργαλείο γνώσης σε δημιουργικό εργαστήριο σκέψης. Μετατοπίζουμε την έμφαση της μά θησης από την αποστήθιση πληροφοριών από ένα βιβλίο στην εμβάθυνση και την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή, από διαφορετικές πηγές μάθησης, και γνωστικά πεδία. Καλλιεργούμε την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την αισθητική, την ατομική ευθύνη του μαθητή και την αντίληψη ότι τα δικαιώματα συνδέονται και με αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ενισχύουμε την γλωσσική ανάπτυξη, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τις επιστήμες, την ιστορική σκέψη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Μετατρέπουμε τις νέες τεχνολογίες σε καθημερινό εργαλείο μάθησης.

Ανοιχτό σχολείο σε στενή συνεργασία με γονείς και τοπική κοινωνία. Οικοδομούμε μια δυναμική εκπαιδευτική μονάδα, με ευελιξία, λόγο και ευθύνη στη διαχείριση πόρων και την οργάνωση της μάθησης. Το ανοικτό σχολείο λειτουργεί ως τοπική κοινότητα, με ιδιαίτερη ταυτότητα, ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με ποιότητα στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Δίνει ρόλο και συμμετοχή στους γονείς, στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. Διαβουλεύεται και συνεργάζεται στενά μαζί τους για τη διοίκηση και παιδαγωγική καθοδήγηση. Διαθέτει βιβλιοθήκη και δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων. Γίνεται χώρος μόρφωσης και πληροφόρησης για ολόκληρη τη γειτονιά. Προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλους, με τα ολοήμερα προγράμματα, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, τα εσπερινά σχολεία, τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τη συμβουλευτική γονέων, τη δια βίου εκ παίδευση, τη λαϊκή επιμόρφωση. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο μάθησης και εργασίας, με κανόνες δεοντολογίας, σεβασμό και αξιοπρέπεια στη σχέση εκπαιδευτικού μαθητή. Προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Το έργο του αξιολογείται, ενισχύεται και επιβραβεύεται.

Ολοήμερο σχολείο ο γενικός κανόνας. Ως το τέλος της τετραετίας, το ολοήμερο Σχολείο θα είναι βασικός τύπος σχολείου σε όλες τις βαθμίδες. Αναδιοργανώνουμε και αναβαθμίζουμε την ολοήμερη παραμονή στο σχολείο. Εισάγουμε νέο ενιαίο ημερήσιο πρόγραμμα, όπου εντά σσονται οργανικά τα μαθήματα του σημερινού πρωινού σχολείου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η προετοιμασία για την επόμενη μέ ρα, η ενισχυτική διδασκαλία και γενικότερα το πρόγραμμα υποστήριξης του πρωινού ωραρίου. Με δημιουργική ολοήμερη δραστηριότητα και μέριμνα για το παιδί. Ο μαθητής έχει ελεύθερο χρόνο. «Η τσάντα μένει στο σχολείο».

Η έμφαση εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυξημένη χρηματοδότηση στη σχολική μονάδα, πρόσθετα κίνητρα και στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ει δικά προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης, στο σχολείο και το σπίτι, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και στις απομακρυσμένες περιοχές. Επεκτείνουμε τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Ενισχύουμε το ρόλο των γονέων στην οργάνωσή τους. Το έργο τους αξιολογείται και βελτιώνεται.

Σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία. Εξασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση για όλα τα παιδιά αδιακρίτως προέλευσης, νοητικής ή σωματικής ικανότητας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων. Οικοδομούμε νέο δημόσιο σύστημα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ενσωματωμένο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με προσανατολισμό το μέλλον του μαθητή, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρίες.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στηρίζουμε δράσεις και πρακτικές με διαπολιτισμικό προσανατολισμό για όλους. Με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εξασφαλίζουμε την ομαλή ένταξη των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (παλιννοστούντες, μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, αλλοδαπούς), στην εκπαίδευση και τη ζωή.

Αυτοδύναμο Λύκειο με Εθνικό Απολυτήριο. Αυτοδύναμη εκπαιδευτική βαθμίδα με μορφωτική και επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο δίνεται μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις, σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων.

Αυτοδύναμο Τεχνολογικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Αυξάνουμε τις ευκαιρίες και διευρύνουμε τις επιλογές των μαθητών με την αναδιοργάνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία αυτοδύναμου Τεχνολογικού Λυκείου. Οι μαθητές του θα έχουν τη δυνατότητα επιλογών σε προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές για την ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους στόχων, χωρίς φραγμούς και μονόδρομους. Το αυτοδύναμο Τεχνολογικό Λύκειο, ισότιμο με τους άλλους τύπους Λυκείων, εξασφαλίζει στους μαθητές του επαγγελματική επάρκεια, γενική καλλιέργεια, δεξιότητες για δια βίου μάθηση και την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διευρύνουμε τις δυνατότητες οριζόντιας μετακίνησης των μα θητών στους διαφορετικούς τύπους Λυκείου. Ενισχύου με το ρόλο και τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγωγικών φορέων για την δια σύνδεση των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Αρχική Κατάρτιση στα ΙΕΚ συνδέεται οργανωμένα και αποτελεσματικά με την τεχνική επαγγελματική Εκπαίδευση, προσφέροντας περαιτέρω ευκαιρίες επαγγελματικής και εργασιακής εξέλιξης και ασφάλειας.

Αλλαγή του συστήματος πρόσβασης με στόχο ίδιες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ένα σύστημα πρόσβασης όπου τα όνειρα και η προσπάθεια βρίσκουν το δρόμο ανοιχτό, αλληλοσυμπληρώνονται και επιβραβεύονται. Να αναπτύσσεται με σεβασμό η προσωπικότητα του μαθητή. Οι νέοι που παίρνουν Εθνικό Απολυτήριο, θα έχουν εγγυημένο ποσό στο όνομά τους από το κράτος, στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ίδρυμα που θα τους δέχεται. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής με βάση το Εθνικό Απολυτήριο, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. Τελικός στόχος είναι η εισαγωγή του υποψηφίου στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Τμήμα, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε δημόσιο διάλογο εναλλακτικά συστήματα που διασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Εκπαιδευτικοί με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος. Βελτίωση του μισθού των εκπαιδευτικών που θα συνδυαστεί με τον αναβαθμισμένο ρόλο τους, τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, την επιμόρφωση και ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους. Παροχή ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν θεωρούνται ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών. Ενθαρρύνου με τη μακρόχρονη παραμονή των εκπαιδευτικών τους στο ίδιο σχολείο. Ενισχύουμε την αρχική εκπαίδευση των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων ετήσιας διάρκειας, με πρακτικά σεμινάρια παιδαγωγικής και κατάρτιση στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε το ρόλο της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για την δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης. Διασφαλίζουμε τη δυνατότητα όλων των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης να επιμορφώνονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώνουν τις παιδαγωγικές του μεθόδους σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους θητείας.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση που πρωταγωνιστεί διεθνώς

Θέλουμε αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση - υπόδειγμα διαφάνειας. Με στόχο την αριστεία, την προετοιμασία των αυριανών ενεργών πολιτών, τη σύνεση με την επαγγελματική ζωή. Ο νόμος για τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι λιτός, σαφής, και να στηρίζεται στις παραπάνω αρχές. Γι' αυτό δεν θα περιέχει τίποτα περισσότερο από τα παρακάτω:

Κάθε πανεπιστήμιο θα υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ πρόταση για την δομή, την λειτουργία του και τους στόχους του. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπό ψη τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και θα αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, και στον τρόπο διοίκησης, τον τρόπο εκλογής των οργάνων της διοίκησης και στα της συμμετοχής των φοιτητών.

Μετά την ολοκλήρωση των νέων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών των Πανεπιστημίων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, κάθε ΑΕΙ θα προτείνει στο Υπουργείο ένα τετραετή προγραμματισμό δραστηριοτήτων, με βάση τον οποίο θα γίνει και η συμφωνία με το κράτος για χρηματοδότηση του πανεπιστημίου. Η δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργούν οι συμφωνημένοι στόχοι. Η πρόταση των πανεπιστημίων, θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, μετρήσιμους στόχους με βάση την επίτευξη των οποί ων θα αξιολογούνται συνεχώς. Θα ιδρυθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί και τα κρατικά και αργότερα τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Ειδικότερα:

Προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Θέλουμε ιδρύματα με ισχυρή, ευέλικτη, δυναμική διοίκηση που λειτουργούν με διαφανείς, δημόσια ελεγχόμενους οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς, με πολυετείς αμοιβαία δεσμευτικές προ γραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία. Θα ενθαρρύνουμε συμφωνίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια με στόχο να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ταυτότητα της περιοχής και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Θέλουμε ιδρύματα που χρηματοδοτούνται με διαφάνεια και βάσει των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους σε στόχους που έχουν θέσει τα ίδια και έχουν συμφωνηθεί με την πολιτεία. Με κριτήρια όπως πχ το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνει στον αναμενόμενο χρόνο τις σπουδές του, το ποσοστό των φοιτητών που βρίσκει εργασία σε διάστημα ενός έτους από την αποφοίτησή τους, τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών. Θα ενθαρρύνουμε, με κίνητρα και χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την άντληση πρόσθετων πόρων από άλλες πηγές με διαφάνεια και κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Θα ιδρύσουμε κέντρα αριστείας τόσο στα ανώτατα ιδρύματα όσο και στα ερευνητικά κέντρα σε τομείς με ενδιαφέρον για την χώρα και την οικονομία.

Συγγράμματα στο διαδίκτυο. Το Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της δημιουργικής διδασκαλίας, αναζήτησης και μάθησης. Το παλαιολιθικό απολίθωμα της μονοκρατορίας του ενός διδακτικού συγγράμματος δεν έχει θέση σ' αυτό. Όλα τα συγγράμματα θα βρίσκονται στο διαδίκτυο και οι φοιτητές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός των φοιτητών τερματίζεται με δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο από το Πανεπιστήμιο και το σπίτι.

Ανώτατη εκπαίδευση εξωστρεφής στον κόσμο. Θέλουμε ανώτατη εκπαίδευση με διεθνή χαρακτήρα. Στηρίζουμε την οργάνωση κοινών προ γραμμάτων με ιδρύματα του εξωτερικού, την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Θα δώσουμε κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, δυνατότητες και απλές διαδικασίες για την πρόσληψη και πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων από το εξωτερικό, κίνητρα για κοινούς διορισμούς (joint appoint ments), επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε ελληνικά πανεπιστήμια.

Κινητικότητα στα Πανεπιστήμια. Θέλουμε ιδρύματα που ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα στη μάθηση και δίνουν δυνατότητες οικοδόμησης της γνώσης στους φοιτητές, ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, με αυξημένη ελευθερία επιλογών. Ελευθερία μετακίνησης των φοιτητών μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων, γνωστικών αντικειμένων και Ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά κριτήρια, και με δυνατότητα παρακολούθησης αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών και στο εξωτερικό. Προγράμματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και Γραφεία Σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους.

Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία. Κάθε Πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την Πολιτεία. Η Πολιτεία θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί τα αποτελέσματα μέσω μία Αρχής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Στην Αρχή θα συμμετέχουν και αναγνωρισμένοι Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες της δια σποράς.

Ανώτατη εκπαίδευση για όλους. Οικονομική κάλυψη φοιτητικής μέριμνας σε όσους φοιτητές το έχουν ανά γκη. Η πολιτεία θα εγγυάται ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής μέριμνας στη δημόσια παιδεία για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Θα επεκτείνουμε την άμεση οικονομική στήριξη ευρύτερων κατηγοριών φτωχότερων φοιτητών. Δίνουμε δυνατότητα μερικής απασχόλησής τους στα ιδρύματα που σπουδάζουν και επιτρέπουμε την δυνατότητα μερικής φοίτησης για διευκόλυνσή τους. Η πολιτεία θα εξασφαλίζει άτοκα δάνεια για φοιτητές. Διευρύνουμε τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, με την παροχή κρατικών υποτροφιών στους φοιτητές με ικανότητες και ανάγκη. Θα προωθήσουμε τις συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς για παροχή φτηνής φοιτητικής στέγης σε περισσότερους φοιτητές.

Βιβλιοθήκες και διαδίκτυο. Εμπλουτισμένες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με ψηφιοποίηση των διδακτικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους, με την - ψηφιοποιημένη - Εθνική Βιβλιοθήκη και διεθνείς βάσεις δεδομένων και περιοδικών, με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας (βράδυ & Σαββατοκύριακα) που να αποτελούν κέντρα μάθησης και μελέτης και να δίνουν πρόσβαση στην επιστημονική γνώση στην ευρύτερη κοινωνία. Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο δια δίκτυο από το Πανεπιστήμιο και το σπίτι. Εργαστήρια πληροφορικής και χώροι πρόσβασης στο γρήγορο δια δίκτυο. Ηλεκτρονική διοικητική εξυπηρέτηση και από το σπίτι.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή

Εθνικός σχεδιασμός, με τους κοινωνικούς φορείς, σε τοπικό επίπεδο. Ενισχύουμε την προσφορά ευκαιριών για μάθηση, διευκολύνουμε τη συμμετοχή, ενισχύουμε τα κίνητρα, βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου μάθησης. Με επιτελικό σχεδιασμό και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, με αποκέντρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών φο ρέων και των επιχειρήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Δια βίου μάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόμενο. Δίνουμε έμφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων. Επιδοτούμε εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους. Ενισχύουμε τα κίνητρα (φορολογικά και επιδοτήσεις) των επιχειρήσεων για την συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού τους. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Πιστοποιούμε προσόντα που αποκτώνται με την επαγγελματική κατάρτιση και άλλες άτυπες μορφές μάθησης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της εξ' αποστάσεως μάθησης. Ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη ζήτηση για δια βίου ανώτατη μάθη ση επεκτείνοντας το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ιδρύοντας δεύτερο ανοικτό Πανεπιστήμιο με περισσότερο ευέλικτη και σύγχρονη μορφή. Προτεραιότητά μας οι κοινωνικές ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Οι δεσμεύσεις μας για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα

 • Δημόσιο, αποτελεσματικό, άριστο σχολείο που μειώνει δραστικά
 • το κόστος για τη μέση οικογένεια που ζει στην Ελλάδα.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία με στόχο το 5% του ΑΕΠ
 • στο τέλος της τετραετίας.
 • Από τον πρώτο χρόνο, αύξηση κατά 1 δισ. Ευρώ των δαπανών
 • για την παιδεία.
 • Σύγχρονες υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες παντού,
 • από το σχολείο έως το Πανεπιστήμιο.
 • Ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό
 • με την επιμόρφωση και την αξιολόγησή τους.
 • Απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου
 • και γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο.
 • Φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • για κάθε μαθητή.
 • Επέκταση του Ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία της χώρας
 • μέσα στην επόμενη τετραετία.
 • Σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • για παιδιά με αναπηρία.
 • Εθνικό απολυτήριο μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις.
 • Για κάθε νέο που παίρνει Εθνικό Απολυτήριο, εγγυημένο ποσό
 • από το κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό
 • θα κατευθύνεται στο δημόσιο ίδρυμα που θα τους δέχεται.
 • Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ,
 • με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής
 • λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου.
 • Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο για τους φοιτητές.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

Επένδυση στη γνώση σημαίνει επένδυση στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Να κάνουμε την καινοτομία σύνθημα και καθημερινή πρακτική. Σήμερα, στην παγκόσμια κούρσα των χωρών για τη συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Γνώσης η ΝΔ έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πραγματική απαξίωση. Η Ελλάδα είναι η 25η χώρα στην κατάταξη των 25 χωρών της Ε.Ε. το 2006 και 30η στη κατάταξη των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να μπει στην πρωτοπορία. Είναι δέσμευσή μας. Έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα: η ατμομηχανή της ισχυρής και δίκαιης κοινωνίας

Δεσμευόμαστε σε έναν οριζόντιο «Προϋπολογισμό Καινοτομίας» που στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος ανανέωσης της Ελληνικής οικονομίας με βάση το δυναμισμό και τη γνώση. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να μπορούν να ανταγωνιστούν δημιουργικά για να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους για προγράμματα έρευνας, να συνεργαστούν με επιχειρήσεις. Δεσμευόμαστε στην αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ (με 40% ιδιωτική χρηματοδότηση), κατευθύνοντας τους πόρους με αξιοκρατικά και ανταγωνιστικά κριτήρια επιλογής, στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας, σε πολιτικές για τη μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλη την οικονομία και κοινωνία.

Στρατηγική της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων οργανισμών απέναντι στη γνώση και την καινοτομία. Αξιοποιούμε τις κρατικές προμήθειες και τους εξοπλισμούς για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δεσμεύοντας ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού. Διαμορφώνουμε συνθήκες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου στο σύνολο των δημόσιων λειτουργιών, καθιστούν το δημόσιο σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ζήτησης για περισσότερη γνώση και προϊόντα έντασης γνώσης.

Στρατηγική των επιχειρήσεων απέναντι στη γνώση. Δίνουμε ισχυρά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις που εκμεταλλεύονται νέες γνώσεις και είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Υποβοηθούμε τη συγκέντρωση και διάθεση επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έντασης γνώσης. Υποστηρίζουμε με οικονομικά και διοικητικά μέτρα νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης γνώσης από ερευνητές, πανεπιστημιακούς ή και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Κινητοποιούμε την ιδιωτική έρευνα και προωθούμε τη συνέργια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ενθάρρυνση και την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Βελτιώνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών, σε ειδικές πηγές χρηματοδότησης (σχήματα εγγυήσεων, διαθεσιμότητα κεφαλαίων επισφαλών και ριψοκίνδυνων επενδύσεων - venture capital κ.λπ). Ενθαρρύνουμε τη δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους και με οργανισμούς παραγωγής γνώσης, δημιουργώντας κοινές «τεχνολογικές πλατφόρμες». Αναπτύσσουμε προγράμματα για την ενίσχυση της συνεργασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αυτόνομα, ισχυρά δημόσια ερευνητικά κέντρα. Ενισχύουμε τα δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Θέλουμε τα ερευνητικά κέντρα, όπως και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτόνομα, με ισχυρούς μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, και με μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους που θα διασφαλίζουν τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας. Προωθούμε τις συνεργασίες ερευνητικών ομάδων και συνενώσεις ομοειδών ερευνητικών μονάδων με στόχο τον εξορθολογισμό και δημιουργία ισχυρών εθνικών κέντρων. Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και ο ρόλος τους αποσαφηνίζονται και η χρηματοδότηση τους γίνεται με βάση πολυετείς προ γραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Η παιδεία γίνεται χώρος συνεχούς έρευνας. Συνδέεται με την ανάπτυξη και την παραγωγή. Συνεργασία και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, κάτω από την εποπτεία των Πανεπιστημίων. Επενδύουμε στην έρευνα αιχμής που καλύπτει και δραστηριότητες βασικής έρευνας και έρευνας σε περιοχές που δεν προσελκύουν χρηματοδότηση, όπως πχ οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Βελτιώνουμε την ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών στα πανεπιστήμια, τα αξιολογούμε, τα ενισχύουμε και τα επιβραβεύουμε. Προωθούμε θεσμούς τεχνολογικής εξοικείωσης και άμιλλας ήδη από τη μέση εκπαίδευση γιατί η εξοικείωση με την επιστημονική σκέψη ξεκινά στο σχολείο.

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ

Οι δεσμεύσεις μας για την Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

 

 • Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας
 • ώστε να φτάσει το 2% του ΑΕΠ
 • Οριζόντιος «Προϋπολογισμός Καινοτομίας»
 • που στηρίζει τη δημιουργία
 • περιβάλλοντος ανανέωσης της Ελληνικής
 • οικονομίας με βάση τη γνώση
 • Αξιολόγηση και προγραμματικές συμφωνίες
 • στα δημόσια ερευνητικά κέντρα - δημιουργία
 • «κρίσιμης μάζας» και κέντρων αριστείας
 • Η Ελλάδα να καταταγεί μεταξύ των πρώτων
 • χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών
 • υπηρεσιών μέχρι το 2015
 • Το ελληνικό δημόσιο θα στηρίξει επενδύσεις
 • σε όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές
 • δικτυακές υποδομές με ευρωπαϊκούς
 • και εθνικούς πόρους και με έμφαση στις
 • απομακρυσμένες περιοχές

ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΣΩ