Oλοκληρωμένο Πρόγραμμα εξόδου από την κρίση

 

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

 

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέπτυξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ , το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τόσο κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τους παραγωγικούς φορείς όσο και στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού, 5 δέσμες μέτρων α)για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά, β)τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γ) τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων  εισοδηματικών στρωμάτων και την ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, δ) την αντιμετώπιση της ανεργίας και ε) τη δημοσιονομική εξυγίανση και διαφάνεια στην δημοσιονομική διαχείριση.

 

 Πρώτον, για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά:

 • Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, όταν και όπου χρειάζεται, κάτω από διαδικασίες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Διατήρηση του βασικού δείκτη επάρκειας ιδίων κεφαλαίων σε ικανοποιητικό επίπεδο ως προϋπόθεση πρόσβασης στα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας. 
 • Ειδικό Ταμείο Αναχρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Τραπεζών στο οποίο οι Τράπεζες θα καταθέτουν συγκεκριμένες διασφαλίσεις, δηλαδή νέα ή αναχρηματοδοτούμενα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ευνοϊκούς όρους για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που λαμβάνουν από το πακέτο των 28 δις. 
 • Ενεργός παρουσία Επιτρόπου στο ΔΣ των Τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας και όχι μόνο για τον καθορισμό των αμοιβών των στελεχών. Αναστολή όλων των μπόνους και παροχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options)  για όλα τα στελέχη τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος εποπτείας του χρηματοοικονομικού συστήματος προς την κατεύθυνση ενιαίας εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Ενιαίο σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων και επενδύσεων με αναμόρφωση του υπάρχοντος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου και υπαγωγή όλων των επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτό.
 • Άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν από το  ΤΕΜΠΜΕ για τη στήριξη των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων και επέκταση του προγράμματος για την κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων.
 • Σύνδεση του πακέτου των 28 δισ. Ευρώ με το πρόγραμμα ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή δημιουργία Ταμείου Στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης, συγχρηματοδοτούμενο από το ελληνικό κράτος, την ΕΕ και τις τράπεζες, με ημερομηνία λήξης το 2012.
 • Επέκταση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ στις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. 
 • "Πάγωμα" δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, στοχευμένα μόνο σε επιχειρήσεις που λόγω της σημερινής συγκυρίας πλήττονται ιδιαίτερα και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής. Επίσης, αναστολή καταβολής, μέχρι το τέλος του 2009, της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75.

 

Δεύτερον. γιατη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων:

 • Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με αιχμή σε δράσεις για την Πράσινη Ανάπτυξη και την Παιδεία.
 • Προώθηση μικρών και μεγαλύτερων έργων μέσω των ΟΤΑ με χρηματοδότηση από την έκτακτη προκαταβολή 409 εκατ. του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με προτεραιότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να αντληθούν 3 δις πρόσθετοι πόροι.
 • Αύξηση ετήσιων δεσμεύσεων πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ώστε να φτάσουν τα 5,63 δισ. Ευρώ (ύψος μέσης ετήσιας ενεργοποίησης των προγραμμάτων) από μόλις 3 δισ. Ευρώ περίπου  που είναι οι προσκλήσεις για το 2009.
 • Επαναφορά του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δυνατότητας ανακατανομής  πόρων ύψους 1,5-2 δις. Ευρώ από ΕΕ και ενεργοποίησης πόρων από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Παροχή στοχευμένων κινήτρων και χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για στήριξη των επενδύσεων του κατασκευαστικού τομέα, του κλάδου δομικών υλικών, του τουρισμού κ.ά., με στροφή σε δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μετατροπής κτηρίων σε βιοκλιματικά κλπ.
 • Ξεμπλοκάρισμα διαδικασιών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
 • Στοχευμένες ρυθμίσεις, ενισχύσεις και παραγωγικές αναδιαρθρώσεις για την ανάκτηση της βιωσιμότητας κλάδων και περιοχών, που πλήττονται ιδιαίτερα ή προβλέπεται ότι  θα πληγούν ιδιαίτερα από την κρίση, όπως  ο αγροτικός τομέας, η κλωστοϋφαντουργία, καθώς και επιχειρήσεις φθινουσών περιοχών (π.χ. στην Βόρεια Ελλάδα).
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δραστική απλούστευση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, με δημιουργία μιας πολυλειτουργικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για επιχειρήσεις.
 • Αξιοποίηση των ΣΔΙΤ σε σύνθετα έργα υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου και υψηλού κοινωνικού οφέλους, αντί να χρησιμοποιούνται ως ακριβός δανεισμός σε «κλασικά» δημόσια έργα (σχολεία, φυλακές κλπ.).

 

Τρίτον, για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων  εισοδηματικών στρωμάτων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων:

 • Επίδομα θέρμανσης από 300 ως 500 Ευρώ, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους.
 • Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης από 500 έως 1300 Ευρώ στοχευμένα στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
 • Αύξηση από το 7% στο 11% του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες για τη στήριξη του εισοδήματός τους.
 • Χορήγηση του ΕΚΑΣ σε επιπλέον 300.000 δικαιούχους.
 • Υιοθέτηση των προτάσεων νόμου ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών.
 • "Πάγωμα" δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, στοχευμένα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα λόγω της συγκυρίας και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής.

 

Τέταρτον, για την αντιμετώπιση της ανεργίας:

 • Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 30 ετών για 4 χρόνια. Δίνουμε κίνητρα έτσι στην μικρή και μεσαία επιχείρηση να προσλάβεις νέους.
 • Διευκολύνουμε τους νέους να αποκτήσουν πιστοποιημένη εργασιακή έως 6 μήνες στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει οποιαδήποτε βαθμίδα μεταλυκειακής εκπαίδευσης  ή έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Εισαγωγή της κοινωνικής εργασίας για τη στήριξη των ανέργων και απολυμένων σε τομείς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό (περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια, φύλαξη σχολείων κλπ.).

 

Πέμπτον, για τη δημοσιονομική εξυγίανση και μακροοικονομική σταθερότητα:

  • Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών, μειώνοντας τις καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου, με περιστολή των αλόγιστων γενικών κρατικών δαπανών.
  • Ανακατανομή δαπανών προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος δημοσίων επενδύσεων.
  • Αποκατάσταση λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να περιοριστούν τα ελλείμματα.
  • Εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα.
  • Κατάργηση του ΕΤΑΚ και φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου. Από την φορολόγηση αυτή δεν εξαιρείται κανείς, ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που αξιοποιείται οικονομικά.
  • Κατάργηση όλων των χαριστικών ρυθμίσεων που ευνοούν την φοροδιαφυγή και το οικονομικό έγκλημα.  
  • Κατάρτιση Προγραμματικών Προϋπολογισμών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.