Οδηγός για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις από την εφορία και οι κρίσιμες ημερομηνίες

0

Στην μαζική αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενους σχετικά με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις έχει προχωρήσει η ΑΑΔΕ.
Στην ενημέρωσή της η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, καθώς η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα την Τρίτη 2/7/2024, αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
 Παρόλα αυτά, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να πατήσουν το κουμπί και νωρίτερα και να υποβάλλουν την δήλωσή τους.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες
α)
μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν να υποβάλετε την αρχική τους δήλωση.
β)
από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς να υφίστανται κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις
Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.
Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία, που έχει η φορολογική αρχή στη διάθεσή της για τον καθένα μας, θα ειδοποιηθεί προκειμένου να επισκεφθεί εκ νέου την εφαρμογή, να δει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική του υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβεί στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Πώς θα δείτε τη δήλωση
Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας «Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Ελεγχος της προσυμπληρωμένης δήλωσης
Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Επιπρόσθετα, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένης δήλωσης
Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση η ΑΑΔΕ οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών.
Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.
Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο.
Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Yποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μπορεί να ζητήσει την διόρθωσή της, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.
Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.
Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

Καταβολή του φόρου
Δεν βεβαιώνεται ποσό που οφείλεται εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ
.

Επιπλέον, δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner