Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Στις αρχές της εβδομάδας η οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων – Η υπόλοιπη διαδικασία

0

H εξέταση των 950 ενστάσεων των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς μέχρι τη Δευτέρα παραδίδουν όλα τα Συμβούλια Επιλογής την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων.
Τούτου δεδομένου αναμένεται  στις αρχές της εβδομάδας η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας των πινάκων της οριστικής μοριοδότησης των υποψηφίων και λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό, φαίνεται να μην αλλάζει, παρ’ ότι  είχαμε νέες παραιτήσεις μελών από τα Συμβούλια Επιλογής , τις οποίες, όμως, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δεν έκανε δεκτές.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 2.280 υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης κατατέθηκαν 950 ενστάσεις, δηλαδή το 41,67% των υποψηφίων έκανε ένσταση.

Ο ρόλος της συνέντευξης
Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης και τούτο γιατί από τα 75 μόρια  που παίρνει ο υποψήφιος κατ’ ανώτατο όριο, τα 20 αντιστοιχούν στη συνέντευξη

Η διαδικασία στο επόμενο διάστημα

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο η διαδικασία είναι η εξής:

 1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των υποψηφίων από κάθε κλάδο, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων από κάθε κλάδο. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρ- τάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική  τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία.
 4. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
  α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,
  β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,
  γ) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και
  δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.
  Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.
  Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου.
  Έπειτα ο υποψήφιος παρουσιάζει το θέμα της μελέτης περίπτωσης με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.
  Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της μελέτης περίπτωσης και τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.
 5. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επι- κοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης, ενώ συνεκτιμώνται τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.
 6. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
 7. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λει-τουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.
 8. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του  
  υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.
 9. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:
  α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,
  β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,
  γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υπο- ψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες,
  Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.
  Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.
  Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνε-δρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμο- ογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.
 10. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο.
  Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της.
  Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της τυχόν προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, και στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), (με άριστα 10) και η γλώσσα αυτή συμπίπτει με τη γλώσσα που ο υποψήφιος δήλωσε ως προϋπόθεση συμμετοχής στην επιλογή, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας και εντάσσεται στον πίνακα Β) του άρθρου 3 της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση του αφαιρούνται τα μόρια για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 και για τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου και καταγράφεται η αναμόρφωση της βαθμολογίας του. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.
Share.

Comments are closed.