Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών: Την άλλη εβδομάδα η εγκύκλιος

0

Σύμφωνα με πληροφορίες μας την επόμενη εβδομάδα αναμένεται από το υπουργείο Παιδείας η Εγκύκλιος Μεταθέσεων των Εκπαιδευτικών , ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος.
Θυμίζουμε ότι με το Άρθρο 168  του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» καθορίζεται ο χρόνος και οι όροι υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου.
Μέσα στην ιδία προθεσμία μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση σύμφωνα με το άρθρο 13 του διατάγματος αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 31η Οκτωβρίου.
Όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάθεσης η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.
Όσον αφορά στις αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από φέτος ισχύει ότι οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. (Άρθρο 169 του ν. 4823/2021).

Οι 8 άδειες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης
Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μόρια της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση 8 συγκεκριμένων αδειών:

  1. αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του ν. 3528/2007 (26Α΄) ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του π.δ. 611/1977 (άρθρο 112),
  2. άδειας άνευ αποδοχώντης περ. Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (67Α΄) που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κατ’ έτος [άρθρο 17 ν. 2470/1997 (40Α΄)] πριν την 1-11-2011 [ν. 4024/2011 (226Α΄)],
  3. άδειες άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1 και 4 του ν. 3528/2007,
  4. άδειες μητρότητας (τοκετού, λοχείας), γονικές άδειες εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων [άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 4210/2013 (254Α΄)], τρίμηνη άδεια με αποδοχέςστην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνη άδεια χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1483/1984 (153Α΄),
  5. γονικών αδειών των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (89Α΄) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (88Α΄) που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
  6. γονική άδεια άνευ αποδοχών 4 μηνών για ανατροφή τέκνουσύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (101Α΄) και το άρθρο 56 του ν. 4830/2021 (169Α΄),
  7. ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 149 του ν. 4483/2017 (107Α΄), ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών,
  8. άδειες ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (224Α΄).
Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner