Δήμος Βριλησσίων – «Έχεις πακέτο»: Τακτική διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκη σε φοιτητές οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών.

0

Ο Δήμος Βριλησσίων με ευαισθητοποίηση στις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών που πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν για πρώτη χρονιά στα ΑΕΙ της επαρχίας μακριά από το σπίτι τους, και των μελών των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατοικούν στο Δήμο, προτίθεται να προσφέρει, κάθε μήνα, ένα Δέμα με αναγκαία προϊόντα της καθημερινότητας.
 Το πρόγραμμα «ΕΧΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ» αφορά στην τακτική (μηνιαία) διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης στις οικογένειες των ωφελούμενων φοιτητών, ώστε να βοηθηθούν στα πρώτα βήματα της νέας τους ζωής. Υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου, μέσα από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας και συγκεκριμένα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τα δέματα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους ή/και νομίμως εξουσιοδοτηθέντες, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.
Δικαιούχος του προγράμματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος φοιτητής εφόσον:

 • είναι ορφανός από τους δύο γονείς
 • οι γονείς του είναι κάτοικοι του εξωτερικού.

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και ώρα 15.00 και από ώρες 08.00-13.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στην οδό Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 στον ΟΚΠΑΔΒ ή ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ky@vrilissia.gr

Συνημμένα θα υπάρχουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
 • Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους
 • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, Ε1
 • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Δήμο (Λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.τ.λ.)
 • Βεβαίωση ανεργίας γονέα (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή λοιπές Υγειονομικές Επιτροπές, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. (εφόσον υπάρχει)

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, κτλ. Για την εν λόγω αξιολόγηση θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από:

 • Τον Προϊστάμενο του Τμήματος
 • Έναν Κοινωνικό Λειτουργό
 • Τον Προϊστάμενο Κοινωνικών Δομών

Επιπλέον, τα εισοδηματικά κριτήρια/ προϋποθέσεις προκειμένου να προκύψει η τελική λίστα των δικαιούχων, προτείνεται να είναι μέρος αυτών που ισχύουν για τους δικαιούχους της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.140832/2017 – ΦΕΚ 2993/Β/31-08-2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμό 77188/Ζ1/29-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ3Χ46ΜΤΛΗ-6ΟΙ) εφαρμοστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Συγκεκριμένα προτείνονται τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια/ προϋποθέσεις:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

Σημ. 1.: Ως ετήσιο συνολικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή.
Σημ.2.: Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021.

Share.

Comments are closed.