Πανελλαδικές 2022 για Αστυνομικές Σχολές-Η εγκύκλιος για την εισαγωγή, και οι βάσεις εισαγωγής

0

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές, η οποία αναφέρει ότι ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακοσίους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (70). Η κατανομή των θέσεων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης. 

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΤΟ 2021
Με σειρα επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΤΟ 2021
Με σειρα επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

Η κατανομή των θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς νέα εξέταση, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.
Γίνεται μνεία ότι δεν θα κατανεμηθούν θέσεις σε υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με N. 2909/2001)
Με σειρα επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
Γ’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Με σειρά επιτυχίας 53
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
6
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
2
ΣΥΝΟΛΟ 61
 1. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
  Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021
Με σειρά επιτυχίας 36
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
4
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 41
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
ΣΥΝΟΛΟ 28

Η κατανομή των θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς νέα εξέταση, θα γίνει με βάση την Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα καθορίσει το σχετικό ποσοστό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.
Γίνεται μνεία ότι ενδέχεται να μην κατανεμηθούν θέσεις σε υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), μετά την οριστική κατανομή θέσεων σε υποψήφιους που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα.

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. μεΝ. 2909/2001)
Με σειρά επιτυχίας 21
ΣΥΝΟΛΟ 21
Με σειρά επιτυχίας 520
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
60
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
24
ΣΥΝΟΛΟ 604
Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Με σειρά επιτυχίας 28
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
3
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
1
ΣΥΝΟΛΟ 32
Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021  
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως

Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες
πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι
ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την
Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου2021, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1997 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σεεξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από τηναρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τησωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς(Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμεναστις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μηνπρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση τωνκαθηκόντων τους.
 6. Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήνταεκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντατρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.
 7. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφήσυμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας,προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούςυπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά τωνπολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλωνμέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούςκαταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός τηςπροερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικήςεκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής,υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης,απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων τουΔημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περίαρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλοτελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινήςτουλάχιστον τριών μηνών.
  Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστωκαι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 9. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666επόμενα).
 10. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναιεξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
 11. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τουςεπιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 12. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη ΣχολήΑστυφυλάκων

Υπενθυμίζεται ότι από τις Πανελλήνιες του 2022 ισχύουν νέοι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα σε κάθε σχολή.

Για την Αστυφυλάκων οι συντελεστές βαρύτητας είναι:

 • 1ο πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα 30%, Αρχαία 20%, Ιστορία 30%, Λατινικά 20%
 • 2ο πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα 30%, Φυσική 20%, Χημεία 20%, Μαθηματικά 30%.

Οι περσινές Βάσης Εισαγωγής 2021

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 17.855
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.246
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 18.099
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 18.133
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.385
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.203
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.107

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ

Share.

Comments are closed.