Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Αναπλήρωση Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

0

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4823/2021, η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία είχε παραταθεί έως την κύρωση νέων πινάκων, έληξε.
Με την εγκύκλιο Φ.350/70/97134/Ε3/05-08-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται ότι μέχρι την έκδοσή της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης -που πρόκειται να εκδοθεί- οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.
Μετά τις μαζικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, αρκετές θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων/Νηπιαγωγείων θα παραμείνουν κενές. Με δεδομένο ότι οι νέες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης – και ειδικότερα των Διευθυντών σχολείων – παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθούν, τα κατά τόπους δοτά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών, τα οποία δεν έχουν στη σύνθεσή τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, θα κληθούν να προχωρήσουν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους σε αναπληρώσεις των συγκεκριμένων θέσεων.
Με βάση τα παραπάνω παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία στελέχωσης αυτών των θέσεων. Συγκεκριμένα:

Αναπλήρωση Διευθυντών

 • Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 του Ν.1566/1985 ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 • Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής έχει οριστεί από τον διευθυντή με απόφαση του στο βιβλίο πράξεων διευθυντή.
 • Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και έχει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο.
 • Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Αναπλήρωση Υποδιευθυντών

 • Για την αναπλήρωση υποδιευθυντών στο άρθρο 11 του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα.
 • Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι εκπαιδευτικοί, καθήκοντα υποδιευθυντή ασκεί ο εκπαιδευτικός που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Στην περίπτωση εκπαιδευτικών με τον ίδιο βαθμό ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τον περισσότερο χρόνο στον βαθμό, δηλ. οι έχοντες τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους.
 • Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής υποδιευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων ή Νηπιαγωγείων

 • Με το άρθρο 49, παρ. 1 του Ν.4547/2018 τροποποιήθηκε ο Ν.1566/1985 και στο τέλος του άρθρου 11Ε προστέθηκε παράγραφος 4 που ορίζει ότι αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.
 • Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το ανάλογο επίδομα.

Στις περιπτώσεις σχολικών μονάδων π.χ. νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως 4/θ λόγω της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Ο/η προϊστάμενος/η διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα και το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας προσαρμόζονται ανάλογα.  (άρθρο 42 του Ν.4823/2021).

Share.

Comments are closed.