Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα…25 Αυγούστου 1831. Μεγάλης έκτασης επεισόδια στην Κορώνη

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 25 Αυγούστου 1831, έχουμε εκτεταμένα επεισόδια στην Κορώνη κατά την εκλογή πληρεξουσίων που θα συμμετείχαν στην Εθνική Συνέλευση του Άργους, στις 8 Σεπτεμβρίου 1831.
Για το τι έγινε τη μέρα αυτή στην Κορώνη οι υποδημογέροντες και εκλέκτορες της επαρχίας Κορώνης έστειλαν την επομένη ημέρα το παρακάτω έγγραφο στη διοίκηση των Μεσσηνιακών Φρουρίων Δημήτριο Κ. Βυζάvτιο όπου περιγράφουν με λεπτομέρεια τα γεγονότα και κατονομάζουν τους στασιαστές:

«Προς την Σ. Διοίκησιν των μεσσηνιακών φρουρίων.
Οι υπογεγραμμένοι υποδημογέροντες και εκλέκτορες της επαρχίας Κορώνης, καθ’ ην εξέδωσε διακήρυξιν και οδηγίας η Σ. Κυβέρνησις περί εκλογής εκλεκτόρων και πληρεξουσίων, χθες συνήχθημεν εις τον ναόν της μητροπόλεως δια να εκλέξωμεν τους δύο πληρεξουσίους της επαρχίας μας, όπου μετά τον νόμιμον όρκον, τον οποίον ελάβομεν, εκπληρώσαμε το ιερόν τούτο χρέος μας.
Ενώ δε εξερχόμεθα του αυτού ναού τινές των πολιτών, τους οποίους κατωτέρω θέλομεν αναφέρει ονομαστί, ενεδρεύοντες εις το καφενείον του Γεωργίου Παγλά άρχισαν να μεγαλοφωνούν υβρίζοντάς μας, παρούσης και της Σ. διοικήσεως, διά το άδικον, ως αυτοί εκραύγαζον λέγοντες, το οποίο μας εκάματε από τον Θεόν να το εύρετε, ου να χαθήτε κτλ. ημείς μ’ όλα ταύτα, δεν τους απεκρίθημεν, αλλά γενναίως τα υποφέραμεν διά την κοινήν ησυχίαν και ευταξίαν της επαρχίας μας, διά να μη ακολουθήση δηλ. κανέν απευκταίον.
Μετά δύο ωρών σχεδόν διάστημα ενώ εξερχόμεθα του φρουρίου προ των θυρών αυτού, αφού προεσηνάχθησαν εις το καφενείον του Αναγνώστη Κλάπα κρατούντες ξύλα, προεδρεύοντος του Μιχαήλ Σχινά, αδελφών Λαχανέων και Ευσταθίου Μπάστα εις την στασιώδη ταύτην συνάθροισιν, και εις τα όσα εις την εποχήν ταύτην της εκλογής των πληρεξουσίων ηκολούθησαν κατά την επαρχίαν ταύτην, και αφού πάλιν μας ύβρισαν και ενέπτυσαν εις το πρόσωπον, ώρμησαν τελευταίον καθ’ ημών άλλοι από τα παράθυρα του ανωτέρου καφενείου και άλλοι από την θύραν, ως λέοντες ωρυόμενοι διά να μας ξεσχίσουν κτυπούντες μας κατά κεφαλήν με τα ξύλα και πέτρας. Ιδόντες δε το τοιούτον ελεεινόν μανιώδες και τραγικόν κίνημά των εδόθημεν εις φυγήν, και αυτοί εξηκολούθουν το μιαρόν τούτο έργον τους διώκοντές μας έως εις το προάστειον. Αφ’ ου πλέον απεμακρύνθημεν απ’ αυτούς ίδομεν από τους ημετέρους ότι είναι πληγωμένοι πέντε, ο Γεώργιος Σπυράκης, Κωνσταντίνος και Δημήτριος Χαρίτος Τζήνης οι και εκλέκτορες, και ο Σπυρίδων Ζωγράφος και Παναγιώτης Τζαβάρας οι συνοδίται μας, και ταύτα πάντα διότι δεν υπενδώσαμε εις τας ραδιουργικάς συμβουλάς των, οίτινες ήρχοντο καθημέραν εις τα χωρία μας τάσσοντες προς ημάς και προς τον λαόν γρόσια, καρπούς και άλλα, και το χείριστου αφορολογίαν και άλλα κατά των καθεστώτων διά να εκλέξωμεν διά πληροξουσίους της επαρχίας μας από τους άνω ευρημένους πρωταιτίους.
Οι ανωτέρω συναθροισθέντες στασιασταί εισίν οι ακόλουθοι: Θεόδωρος Μπουρμπουχάκης, Δημήτριος Μπουρνιάς, Πέτρος και Παναγιώτης Κλαπέοι, Κωνσταντίνος Καντρέβας, Παντελής Παντελόπουλος, Χρίστος Μπαρμουτζής, αδελφοί και συγγενείς Πικαίοι, Ιωάννης Ζήρας, Αγγελής Τζάκωνας, Παναγιώτης Πεπόνης, Διονύσης Ζουζούνης, Τζανής Πικραμένος, Απόστολος Μπουρμπουχάκης, Γεώργιος Βεργογιαννόπουλος, Δημήτριος Σπουργίτης, Γεώργιος και Αδελφοί Παυλαίοι, και άλλοι τους οποίους αυτοί γνωρίζουν.
Δι’ όλα λοιπόν τα προεκτεθέντα στασιώδη κινήματα των άνω διαμαρτυρόμεθα κατ’ αυτών ενώπιον της Σεβαστής ημών κυβερνήσεως, και ως τοιούτους εγκαλούμεν αυτούς εις το ανήκον δικαστήριον εν καιρώ τω δέοντι και υποφαινόμεθα.
Αντίγραφον της παρούσης παρακαλούμεν να μας επιστραφή επικυρωμένον. Εν Κορώνη τη 26 Αυγούστου 1831
Οι υποδημογέροντες και εκλέκτορες της επαρχίας Κορώνης Γεώργιος Σπυράκης, εκλέκτωρ, Φώτης Βλαχοθανάσης, εκλέκτωρ, υποδημογέρων πηλαφάς, Παναγιωτάκης Λιμπερόπουλος.
Οι υποδημογέροντες και εκλέκτορες του τμήματος Πελεκανάδας Γαλάνης Μοσχοβίτης, Θανάσης Μοσχοβίτης, Γεωργάκης Σαγιάς εκλέκτωρ, Παπαφώτης Παπαθανασίου, Κωσταντής Ντρίκας.
Οι υποδημογέροvrες τμήματος Αβραμιού, Χρίστος Πολυχρονόπουλος και εκλέκτωρ, Ιωάννης Πουλογιάνης, εκλέκτωρ.
Οι υποδημογέροvrες του τμήματος Γαμπριά Κωνσταντίνος ιερεύς Παπαθα-νασίου. Οι εκλέκτορες: Δημήτριος Χαρίτος, Θεοδωράκης ιερεύς, Πανάγος Μάκης, Δημήτριος Μυλονόπουλος, Θοδωρής Καρβέλας, Αναστάσης Μιχαλόπουλος.
Οι υποδημογέροvrες του τμήματος Βουναρίων Αναστάσιος Σταματάκης, Παναγιώτης Σαραvrόπουλος, δημογέρων Χαρακοπιού, Ευστάθιος Μιχαλάκης, εκλέκτωρ, Γιάννης Τριαvrαφυλλάκης, εκλέκτωρ χωρίον Πετριάδα: Παναγιώτης Βέργης, δημογέρων, Κωνσταντής Παπαμικρούλης, εκλέκτωρ χωρίον Σαραvτζά: Βασίλειος Βασιλόπουλος, δημογέρων, Γιαννάκης Κατζαπάρης, εκλέκτωρ, Δημητράκης Τόκας, εκλέκτωρ, Διονύσιος Κουτζουμπός, εκλέκτωρ Αγιαvτριάδες: Δημήτριος Κουτζουμπός, δημογέρων
».

Share.

Comments are closed.