Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 23 Ιουλίου 1832. Συγκροτείται στη Μεθώνη τοπικό σύστημα διακυβέρνησης

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1832, συγκροτείται στη Μεθώνη επαναστατικό σύστημα διακυβέρνησης «μέχρι να έρθει ο Ηγεμόνας της Ελλάδος». Η Διοικητική Επιτροπή Μεθώνης, όπως ονομάστηκε, η κίνηση αυτή, όρισε για προσωρινή έδρα του το χωριό Πήδασο. Πρόκειται όπως λέει και ο Μίμης Φερέτος “για την συγκροτηθείσα επαναστατικώς “κυβέρνηση” της επαρχίας Μεθώνης“.
Η Διοικητική Επιτροπή έστειλε προκήρυξη προς όλους τους κατοίκους της Επαρχίας Μεθώνης με την οποία αποκήρυσσε την κυβέρνηση του Ναυπλίου. Μέσα από την προκήρυξη προκύπτει ότι οι “επαναστάτες” έχουν την εντύπωση ότι και σ’ άλλες επαρχίες έχει πραγματοποιηθεί η ίδια επαναστατική κίνηση. Φυσικά, δεν παραλείπουν ν’ αναφέρουν τα κατορθώματά τους ενάντια στον αρχιληστή Κατσάκο και τους Κοντοβουνίσιους που τον στήριζαν, καθώς και τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στο Γρίβα και τους Τουρκαλβανούς που ρήμαζαν την Πελοπόννησο.
Για να κρίνει κανείς την κίνηση της Επιτροπής πρέπει να δει το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε την εποχή αυτή.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστριατέλεια αναρχία υπήρξε νυν εν Πελοποννήσω” όπως χαρακτηριστικά  αναφέρει ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Οι Ρουμελιώτες με τον Κωλέττη είχαν εισέλθει στην Πελοπόννησο και στο όνομα του Συντάγματος, “σύντριμμα” το ονόμασε ο Κολοκοτρώνης, προκαλούσαν καταστροφές και αρπαγές λες και βρίσκονταν σε εχθρική χώρα. Οι ληστές με τη σειρά τους ολοκλήρωναν ανενόχλητα την καταστροφή.
Αυτή την κατάσταση, οι κάτοικοι της Επαρχίας Μεθώνης δεν μπορούσαν να ανεχθούν. Έτσι, έλαβαν αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξουν την περιοχή από “τινά ιδιοτελή και χαμερπέστατα ανθρωπάρια” όπως ανέφεραν στην προκήρυξή τους.
Στην συνέχεια, παραθέτουμε ολόκληρη την προκήρυξη όπως αυτή φαίνεται στο έγγραφο που έφερε στην δημοσιότητα ο Μεσσήνιος ιστοριοδίφης Μίμης Φερέτος, που χωρίς τη δική του συμβολή πολλά γεγονότα της εποχής θα μας ήταν σήμερα άγνωστα:

«Αριθ. 9
Η Διοικητική Επιτροπή της Επαρχίας Μεθώνης
.
Προς άπαντας τους κατοίκους της Επαρχείας ταύτης.
Δια της θείας βοηθείας αι αρχαί απασών των Επαρχιών της Πελοποννήσου έλαβον αίσιον τέλος, αποκητύξασαι την εν Ναυπλίω παράνομον εξουσίαν, καταργήσασσαι διά των όπλων των τους υπαλλήλους αυτής Διοικητάς, Εκτάκτους και Τοποτηρητάς, συστήσασαι διά της συμπνοίας των υπέρ της υπερασπίσεως των ιερών των δικαίων, και ύπαρξίν των τοπικά συστήματα, κατατροπώσασαι τον αρχιληστήν Κατσάκον δις εν τη Μεσσηνία μετά των οπαδών του, τους ομόφρονας του Κοντοβουνήσιους Αρκαδίους. Η Τριπολιτζά πολιορκείται στενά από πέριξ επαρχίας δια να συλλάβωσι τον αιμοβόρον Γρίβαν με τους εχθρούς της τιμής μας και θρησκείας μας Τουρκαλβανούς, και ελπίζομεν εις το όνομα της πατρίδος μας Πελοποννήσου, να δώσουν εκεί τα κώλα. Συμμορφούμενη δε και η Επαρχία μας με τας λοιπάς συνεκάλεσεν όλους, και εσυστήσατο τοπικόν σύστημα, το οποίον μέλλει να διοικήση υμάς μέχρι της ελεύσεως του Ηγεμόνος της Ελλάδος. Ευγνωμονούσα δε η Επιτροπή αύτη εις την εκλογήν της. σας υπόσχεται ότι θέλει φυλάξει τα δίκαιά σας ανέπαφα, τιμήν και ιδιοκτησίαν σας. Μένει εις υμάς μόνον να δείξετε την ανήκουσον προς την Ειτροπήν ευπαίθειάν σας, και τότε δύναται να σας δικαιώση, και να σας ασφαλίση.
Μην αμφιβάλετε ποσώς, διότι τώρα ηλευθερώθημην από τας κεκρυμένας παγίδας τας οποίας έστησαν οι Φαναριώται, μέρος Ρουμελιωτών, Τουρκαλβανοί λησταί και φονείς Σπαρτιάται, και τίνα ιδιοτελή και χαμερπέστατα ανθρωπάρια της Πελοποννήσου δια να μας ανδραποδίσωσι. Τρέχετε ελευθέρως εις την Επιτροπήν οσάκις αδικείσθε αότινα, και θέλετε ευρίσκει τα αιτήματά σας.
Προς το παρόν διαμονή αυτής είναι το χωριόν Χότζογλι, δια να συμβουλεύοντες, διότι μάλλον σας σύρουν εις το βυθόν της απώλειας, καθώς αυτά καθ’ εαυτά τα πράγματα εχαρακτήρισαν την διαγωγήν των και σας εδίδαξαν.
Εν Χότζογλι τη 23 Ιουλίου 1832
Η Επιτροπή
Α. Χασαπογιώργης
Ευστάθιος Καβελλαρόπουλος
Αλεβίζος Ρένεσης
Θεοδωρής Γιάνναρης
Λίας Ράλλιας
Ίσον των πρωτοτύπω
Τη 31 Ιουλίου 1832 εν Μεθώνη
Ο Διοικητής Μεθώνης, Κορώνης και Νεοκάστρου και αντ’ αυτού
(Τ.Σ.) Γ. Παπαλεξόπουλος
».

Φαίνεται ότι ο διοικητής των μεσσηνιακών φρουρίων Σ. Σκούφος, που είχε αντικαταστήσει τον Κων. Ράμφο, πανικοβλήθηκε και ενημέρωσε με έγγραφό του την κυβέρνηση. Μαζί με το έγγραφο έστειλε και την προκήρυξη των “ανταρτών”.
Ο Σ. Σκουφός στο έγγραφό του ονόμαζε τον Κατσάκο “στρατηγό”, σ’ αντίθεση με τους “αντάρτες” που τον αποκαλούσαν “αρχιληστή”.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε το έγγραφο του διοικητή των μεσσηνιακών φρουρίων, όπως το έφερε στη δημοσιότητα ο Μίμης Φερέτος:

«Αριθ. 656
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Προς την Γραμματείαν της Επικράτειας
Ο Διοικητής Μεθώνης, Κορώνης και Νεοκάστρου.
Σήμερον πρωί, μετά την λειτουργίαν, ευρέθη τοιχοκολλημένη προκήρυξις των ανταρτών, της οποίας αντίγραφον περικλείεται. Εξ αυτής ας πληροφορηθή η Κυβέρνησις τα εδώ διατρέχοντα, και ας κρίνει περί της ανάγκης τού να σταλή μια προσθήκη δυνάμεων έξωθεν.
Ο στρατηγός Κατσάκος με γράψει χθες και με ειδοποιεί, ότι μ’ έστειλε διατα- γήν της Κυβερνήσεως περί τροψοδοσίας. Το γράμμα τούτο εισέτι δεν το έλαβα, αλλά καν το λάβω δεν ηξεύρω πόθεν θέλω οικονομήσει την τροψοδοσίαν, αν η Κυβέρνησις δεν με χορηγήσει πόρους πραγματικούς. Ταύτα εν άκρα βία.
Εν Μεθώνη τη 31 lουλίου 1832 (Τ.Σ.) Ο Διοικητής Σ. Σκούφος
».

Πηγή: Τ. Αποστολόπουλος: «Βουφράδα».

Share.

Comments are closed.