Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Τοποθετήσεις σε κενές θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

0

Μετά τις μαζικές αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, αρκετές θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων θα παραμείνουν κενές. Με δεδομένο ότι οι νέες επιλογές στελεχών εκπαίδευσης -κατά τα φαινόμενα- έχουν παραπεμφθεί στις καλένδες, τα κατά τόπους δοτά υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής στελεχών, τα οποία δεν έχουν στη σύνθεσή τους Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, θα κληθούν να προχωρήσουν πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους σε τοποθετήσεις για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραθέτει το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία στελέχωσης αυτών των θέσεων:

Τοποθέτηση Διευθυντών

 • Με το άρθρο 52 του Ν.4692/2020 παρατάθηκε η θητεία των στελεχών εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, ενώ με το άρθρο 53 του ίδιου νόμου η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία έληξε την 31η Ιουλίου 2020, παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.
 • Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 29 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 14 του ΦΕΚ 4424/2018 η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται από τον πίνακα επιλογής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του συμβουλίου επιλογής στελεχών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται.
 • Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών

 • Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο (Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών), ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2690/1999, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών.
 • Με βάση το άρθρο 30, παρ. 6 του Ν.4547/2018 στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές, όπως ο αριθμός διαμορφώνεται μέσα στον μήνα  Σεπτέμβριο, ορίζεται υποδιευθυντής. Αν στις σχολικές μονάδες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 • Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν.
 • Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄) προτείνει ο σύλλογος διδασκόντων. Σύμφωνα με το Κεφ. Δ., άρθρο 11, παρ. 2, του Ν.1566/1985 εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής του Διευθυντή ορίζεται από τον Διευθυντή.
 • Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικά 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων

 • Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων και οι προϊστάμενοι των δημοτικών σχολείων ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018 (Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών).
 • Τα κριτήρια επιλογής, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23, παρ. 2 του Ν.4547/2018 και το ΦΕΚ 4412/2018, είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.

Στις περιπτώσεις σχολικών μονάδων π.χ. νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως 4/θ λόγω της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Ο/η προϊστάμενος/η διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας (άρθρο 30, παρ. 4 & 5 του Ν.4547/2018).

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner