Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα… 14 Μάη 1921. Οι Βουφραδιώτες της Αμερικής στέλνουν λεφτά για να φτιαχτεί σχολείο στο Χατζή

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, 14 Μάη 1921, μετανάστες της Αμερικής που κατάγονταν από: Χατζή, Πελεκανάδα, Ζαΐμογλι, Νερόμυλο, Δάρα, Φουρτζή, Πύλα, Πανιπέρι και Τσιπιανά Αρκαδίας συγκέντρωσαν και  έστειλαν 315 δολάρια, ποσό αρκετά μεγάλο για την εποχή, για την ανέγερση σχολείου στο Χατζή. Μπροστάρηδες της προσπάθειας ήταν οι αδερφοί Αναστάσιος, Γεώργιος και Λεωνίδας Αλεβιζάκης.
Να πώς περιγράφει το γεγονός η εφημερίδα «Σημαία» «Προ τινός χρόνου η Σχολική Επιτροπή Χαντζή, προτιθέμενη να αναγείρη Σχολείον, εζήτησε την υλική συνδρομήν φιλογενών μεταναστών, οίτινες ενεργήσαντες έρανον απέστειλαν την εξής επιστολήν: «Προς την Σχολ. Επιτροπήν Χαντζή. Αξιότιμοι Κύριοι, Προ καιρού είχατε την καλοσύνην να μας παρακαλέσητε δι’ επιστολής σας όπως ενεργήσωμεν έρανον μεταξύ των εκ Δήμου Βουφράδος πατριωτών μας, προς ανέγερσιν οικήματος Σχολείου. Ούτω πράξαντες συνηθροίσαμεν 315 δολλάρια, άτινα σας αποστέλλομεν δι’ επιταγής της Εθν. Τραπέζης Καλαμών εκ δραχμών 4.000. Η επιταγή είναι στο όνομα του Ταμίου σας, συμφώνως προς την επιστολήν του κ. Κανελλοπούλου. Αν το έργον έλθη εις πέρας θα είσθε άξιοι της ευγνωμοσύνης όχι μόνο της Πατρίδος, αλλά και θα δώσητε το καλόν παράδειγμα εις τους μεταγενεστέρους, ους θέλει κεντρίζει η φιλοπατρία σας. Ευχαριστούμεν υμάς δια τους κόπους, ους καταβάλλετε δια την πρόοδον. Lioiugaton Mont 2 Απριλ. 1921. Με εκτιμήσεως Αναστάσιος και Γεώργιος αδελφοί Στυλ. Αλεβιζάκη. Δωρηταί εκ Χατζή αδελφ. Στυλ. Αλεβιζάκη δολ. 100, Ιωάνν. Αλεβιζάκης 40, Αθαν. Λ. Αλεβιζάκη 20, Λάμπρος Β. Αλεβιζάκης 20, Παναγ. Δ. Μαρκόπουλος 20, Αθανασ. Γ. Καραλής 20, Φώτης Αν. Παναγιώταρης 10, Κωνστ. Α. Μπούκας 10. Εκ Ζαΐμογλη Αντώνιος Π. Κανελλόπουλος δολ. 10, Ηλίας Π. Πατσάς 5. Εκ Μίσκα Δημήτριος Φιλόπουλος δολ. 5. Εκ Δάρα Δημήτριος Τυροκόμος δολ. 10. Εκ Φουρτζή Κωνστ. Σ. Σταυρόπουλος δολ. 15. Εκ Πελεκανάδος Νικολ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος δολ. 5, Νικολόπουλος δολ. 5. Εκ Πύλα Πυλίας Δημήτριος Καραμπάτσος δολ. 5, Βασίλειος Σεφερλής 5. Εκ Πανιπερίου Ιωάννης Αδαμόπουλος δολ. 5. Εκ Τσιπιανά Αρκαδίας Παναγιώτης Τούσης δολ. 5».

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner