Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……11 Μαρτίου 1830. Τα Βουφραδοχώρια αρνούνται να πληρώσουν φόρους

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 11 Μαρτίου 1830, ο διοικητής των Μεσσηνιακών Φρουρίων Κ. Ράμφος με έγγραφό του καλεί τους δημογέροντες των χωριών Αρναούταλη (Πετρίτσι), Χατζή, Βλαχόπουλο, Γκρούστεσι (Χαραυγή), Σωληνάρι, Μεμερίζη και Μιλίτζας να παρουσιαστούν ενώπιον του μέσα σε τρεις μέρες για να απολογηθούν γιατί δεν πληρώνουν οι κάτοικοι των χωριών τους τα δικαιώματα στους ενοικιαστές. Το έγγραφο έχει ως εξής:

«αριθ. 1268
Ελληνική Πολιτεία
Ο κατά τα Μεσσ. Φρούρια προς. Διοικητής
Προς τους Δημογέροντας των χωριών Αρναούταλη, Χατζή, Βλαχόπουλο, Γκρούστεσι, Σολινάρι, Μεμερίζη και Μηλίτζας
Οι ενοικιασταί της επαρχίας δια αναφοράς των προς την Διοίκησιν ισχυρίζονται ότι έχουν να λαμβάνουν από τους κατοίκους των χωριών σας δια δικαιώματα βελανιδίων και πρωίμων γεννημάτων υπέρ τα 5χιλ. γρόσσια.
Παρακαλείσθαι δια τούτο άμα λάβετε την παρούσαν να παρουσιασθήτε εις τον Διοικητήν εντός τριών ημερών, δια να απολογηθείτε δι΄ όσα κατηγορείσθε, και επομένως να διαλυθούν αι μετ΄ αυτών διαφοραί σας.
Αν εντός τριών ημερών δεν έλθητε, η Διοίκησις είναι αναγκασμένη να θεωρήση ως δίκαιας τας απαιτήσεις των ενοικιαστών και επομένως να διατάξη την είσπραξιν των οποίων απαιτούν δικαιωμά των.
Εν Μοθώνη την 11 Μαρτίου 1830
(Τ.Σ) Ο Προσωρ. Διοικητής Κ. Ράμφος
».

Πηγή: Τ. Αποστολόπουλος «Βουφράδα».

Share.

Comments are closed.