Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……13 Φεβρουαρίου 1825. Οι προύχοντες της Τριφυλίας ενημερώνουν την Κυβέρνηση  για την πολιορκία του Νεόκαστρου και ζητούν βοήθεια

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 13 Φεβρουαρίου 1825, στις 5:30 το πρωί οι προύχοντες, παλαοί Φιλικοί και πρωτοπόροι αγωνιστές της Τριφυλίας Ιω. Τομαράς από Κυπαρισσία, Θεόδ. Σκορδάκης, Αναγν. Μπρουμίδης και Χρ. Σάκκουλας από τα Φιλιατρά έστειλαν στην Κυβέρνηση από την Κυπαρισσία την παρακάτω επιστολή:
«Σεβαστή Διοίκησις. Τούτην την στιγμήν ήλθαν δυο πεζοδρόμοι από το Νεόκαστρο, ένας εξωπίσω του άλλου. Ο πρώτος ήφερεν την είδησιν ότι το κάστρο (Νεόκαστρο) είχεν μόνον την χρεία από εξακοσίους άνδρας προς ενδυνάμωσίν του, χωρίς να φανερώση μεγαλυτέραν ανάγκη. Ο δεύτερος ανήγγειλεν, ως διαλαμβάνουν τα γράμματά του όπου ήφερεν από τους εγκατοίκους του Νεοκάστρου, ότι οι Τούρκοι της Μοθώνης με τους νεοφερμένους επολιόρκησαν το φρούριο.
Όθεν, μανθάνοντας την είδησιν ο εδώ εβρισκόμενος στρατηγός Κίτσος Τσαβέλας, αμέσως εδιώρισεν εις τα στρατεύματά του να ξεκινήσουν προς βοήθεια του φρουρίου. Καθώς εις τους άλλους στρατηγούς όπου ευρίσκονται εις την επαρχίαν μας και όσοι είναι άξιοι από τους επαρχιώτας μας εις τα άρματα να συντρέξωσιν. Τούτο μόνον γνωρίζομεν όπου τα στρατεύματα Αρκάδια εξ αιτίας των παρόντων περιστατικών, ευρίσκονται χωρίς τα αναγκαία εφόδια του πολέμου. Και η Σεβ. Διοίκησις περί τούτου ας λάβει τα αναγκαία μέτρα. Και μένομεν με όλον το σέβας»
.
Πηγή: Μίμης Φερέτος «Μεσσηνιακά»

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner