Καλημέρα με πρόσωπα και γεγονότα της Μεσσηνίας – Σαν σήμερα……19 Νοεμβρίου 1825. Στην Επαρχία Νεοκάστρου εκλέγουν πληρεξούσιους

0

Επιμέλεια: Τάσος Αποστολόπουλος
Σαν σήμερα, στις 19 Νοεμβρίου 1825, οι κάτοικοι της Επαρχίας Νεοκάστρου συμμετείχαν στην εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Νεοκάστρου που θα λάβαιναν μέρος στην Εθνική Συνέλευση. Τα ονόματά τους είναι καταγεγραμμένα στο παρακάτω πρακτικό από το οποίο αντλούμε πολύτιμα στοιχεία για τους αγωνιστές της συγκεκριμένης Επαρχίας. Το πρακτικό έχει ως εξής:

«Δινάμει της διακηρίξεως  της σεβαστής Διοικήσεως  περί εκλογής πληρεξουσίων διά την συγκροτηθησώμενην  Εθνικήν Συνέλευσιν συνελθόντες  οι υποφαινόμενοι και συσκεφθέντες  όλοι ομωθημαδών, εύρωμεν αξίους δια πληρεξουσίους της επαρχίας μας τους κυρίους  Διονύσιον Δουκήδην, Ιωάννην Γεωργίου Οικονομίδην και εις την έλυψην αυτού περιστατικώς  τον αδελφόν του  Χριστόδουλον Γεωργίου Οικονομίδην. Διώ και δίδομεν προς αυτούς δια του παρώντος μας την απετουμένην  πληρεξιουσιότητα και δυνάμει αυτού θέλει παρουσιασθώση και ούτη εις την συνγκροτηθησωμένην  Εθνικήν Συνέλευσιν δια να συσκεφθόση μετά των λοιπών πληρεξουσίων των επαρχειών αποφασίσωση τα συμφέροντα του Έθνους και επειδή ορθώσωση, αν κάμη χρεία το πολίτευμα της Ελλάδος. 
Οι πατρειώται της επαρχείας  Νεοκάστρου.
Εν Ναυπλίω 19 Νοεμβρίου 1825.
Οι ευρεθέντες εις Ναύπλιον
Παναγιώτης Χριστόπουλος, Ηλίας Ψινταροδιμιτρόπουλος, Θεόδωρος  Λεβαχόπουλος, Αντώνης Ψυχολυχνόπουλος Κανέλος Μαστρονικολόπουλος  Δημητράκης  Κρυφός Γεώργης  Χριστόπουλος, Γιάνης Ματζούκας Παναγιότις Παπαγιανόπουλος, Στάθης Κατζιγιανόπουλοs Δημήτριος Ροκάνας Νικολάκης Τατόπουλος Γεώργιος Ιωάνου,  Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος Στάθις Μπουρναζόπουλος, Πανάγος Τζαγκλίς.

Οι ευρεθέντες εις το χωρίον Πολιανή επαρχία Λεωνταρίου.
Από χωρίον  Νίκλενα Σπίλιος  Τζακλής, Γιανάκης  Γιανόπουλις  και λιποί.
Από χωρίον
Σκάρμιγκα  Αντρίγιας Βάγκαλης,  Νικολός  Χρονόπουλος και λιποί.
Από χορίου  Στελιανού Γεωργάκης  Στελιανόπουλος,Στασινός Τρίβας και λιποί.
Από χωρίον Μουζούκα Γιάνης Χρισόμπολις και λιποί.
Από χορίον Αγορελιέζα Μήτρος Αδραχτόπουλος, Δημητράκης  Γιαννακόπουλος και λιποί.
Από χωρίον Μανιάκη Γιαννάκης Κωσταντόπουλος, Γεώργιος Αναστασόπουλος και λιποί.
Από χορίον Κρεμίδι Δημητράκης Ρομανόπουλος, Γιοργάκης  Ντεμετζιότης και οι λιποί.
Από χορίον Κρεμίδι Διμίτρις  Ντεμετζιότις, Διμίτρις Διπλάρις  και οι λοιποί.
Από χορίον 
Παπούλι Πανταζής και οι λοιποί.
Από Παπούλι Κάτω  Γιοργάκης Λεβέντις, Παρασκευάς  Βέργις και οι λοιποί. Από χωρίο Κουκουνάρες Γιωργάκης Τζαμουράνης και οι λιποί.
Από χωρίο Πιαπίσα Παναγιότης Καψάς, Κανέλος  Θανασόπουλος και οι λιποί.
Από χορίον
Νάσα Θανάσης Πλατής και οι λοιποί.
Από χορίον  Πλάτανο Δράκος  Πανταζόπουλος, Θανάσης Φουρτουνόπουλος και οι λοιποί.
Από χορίον Αλιχόντζα Χρίστος Παναγόπουλος, Ληάς Παναγόπουλος και οι λοιποί
Από χορίον Πισάσκη Γιάννης  Χρονόπουλος, Δημητράκης Μπακοδημητρόπουλος και οι λιποί.
Από χορίον Οσουμάναγα Γιοργάκης  Γαστουνιότης, Σαράντος Γιοργουλόπουλος και οι λιποί.
Από χορίον  Χασάναγα Αναστάσης Μπουστούκας, Αποστόλης Γιανακόπουλος και οι λιποί. 
Από χορίον Πετροχόρη Νικολός Μίχος, Αναστάσης Αλευρόπουλος και οι λιποί.
Από χορίον Γουβαλοβορά Θοδωρής Αλεξόπουλος και οι λιποί.
Από χορίον Σκηνόλακα ʼντριας, Νικολός Κυργιακόπουλος και οι λιποί.
Επί του νώτου. Υπ,αρ. 17.
Πληρεξούσιον Νεοκάστρου.
Εθεωρήθη και είναι δεκτοί  οι κύριοι Διονύσιος Δουκίδης και Ιωάννης Γεωργίου Οικονομίδης. Ν.Επίδαυρος την 29 Μαρτίου 1826. Η  Επιτροπή Αναστάσιος Λιόντος, Γεώργιος Δαρειώτης, Αναγνώστης Ζαφειρόπουλος, Ιωάννης Βλάχος, Π. Μοναστηριώτης, Ιωάννης Μαμούνης, Λεόντιος Καμπάνης, Ο Γραμματέας Παναγιώτης  Σταματελόπουλος

Share.

Comments are closed.