Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία

0

Με αφορμή την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την τοποθέτηση σε σχολεία, των νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με συγκεκριμένα βήματα:

Α. Τοποθέτηση νεοδιόριστων
Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε τμήματα ένταξης, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο του 2021 (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

Πρώτα καλύπτονται υποχρεωτικά όλα τα κενά σε ΣΜΕΑΕ και μετά τα τμήματα ένταξης. Αν δεν καλυφθούν όλα τα κενά στις ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται υποχρεωτικά σε αυτές οι έχοντες τα λιγότερα μόρια μετάθεσης. Στα πιο απομακρυσμένα σχολεία όσοι έχουν τις πιο λίγες κ.ο.κ.
Παράδειγμα1
Αν σε ένα ΠΥΣΠΕ υπάρχουν 10 κενά σε ΣΜΕΑΕ και δηλωθούν όλα από εκπαιδευτικούς τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τοποθετούνται όλοι σύμφωνα με τη δήλωσή τους. Αν την ίδια ΣΜΕΑΕ τη ζητούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί τότε προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση κι εντοπιότητα (αθροιστικά).
Παράδειγμα 2
Αν δεν δηλωθούν και τα 10 κενά των ΣΜΕΑΕ και μείνουν κενά τα 3 για παράδειγμα, τότε για τις τρεις κενές θέσεις δημιουργείται λίστα με τις μονάδες μετάθεσης των υπολοίπων εκπαιδευτικών -πλην αυτών που ήδη τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ- και τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες τα λιγότερα μόρια μετάθεσης κατά σειρά.

Στα τμήματα ένταξης η διαδικασία τοποθέτησης ξεκινά, αφού πρώτα καλυφθούν όλα τα κενά σε ΣΜΕΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν την ίδια θέση τη διεκδικούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί η σύγκριση μεταξύ τους γίνεται μόνο με τα μόρια των οικογενειακών λόγων, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας και όχι με τα μόρια μετάθεσης.
Για τις ειδικές κατηγορίες δεν γίνεται καμία αναφορά στην εγκύκλιο.  
Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.
Ειδικές κατηγορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4653/2020, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005. Με την υπ’ αριθμόν 19 απόφαση της 217ης/18.9.2008 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την υπ’ αριθμόν 1/4, 05-02-2009 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996 και οι νόσοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand. Επίσης, ειδική κατηγορία είναι  και οι εκπαιδευτικοί γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67%, οι οποίοι εξομοιώθηκαν με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς στις υπηρεσιακές μεταβολές (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016)

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:
α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
(4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά)
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
(4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα
(4 μόρια)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετού
ν

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Τοποθέτηση αναπληρωτών
Στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, μετά τις προσωρινές τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων, των νεοδιόριστων και των εκπαιδευτικών στη διάθεση, των αποσπασμένων (εντός και εκτός των ΠΥΣΠΕ) των οποίων οι τοποθετήσεις γίνονται με τα μόρια των αποσπάσεων συγκρινόμενοι μεταξύ τους, τοποθετούνται αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3344/2020 αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.
Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής.
Σημείωση 1:
Με τον ν.4653/2020 (άρθρο 66) οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.144/1997, καθώς και το άρθρο 46 του ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν.2817/2000, όπου αναφέρεται ότι: «…οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής…».
Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς του κλάδου τους.
Επιπροσθέτως, οι νεοδιόριστοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Ο νεοδιόριστος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Επίσης, στο άρθρο 58 του ν.4653/2020 αναφέρεται ότι όποιος/α δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση των ονομάτων σε ΦΕΚ αποκλείεται από όλες τις διαδικασίες διορισμού το τρέχον και τα επόμενα δυο σχολικά έτη.
Στο άρθρο 2, παρ. 2 του Π.Δ.144/1997 «Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων» αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Σημείωση 2:
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4692/2020 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

Τα παραπάνω ισχύουν για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση, καθώς και για τους προσωρινούς αναπληρωτές της Ε.Α.Ε.

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner