Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

0

Με το άρθρο 3, παρ. 3ε του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.100/1997, τα ΠΥΣΠΕ πραγματοποιούν προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης προηγούνται έναντι των λοιπών εκπαιδευτικών.
Με τον ν.4653/2020 (άρθρο 66), έχει αντικατασταθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 και οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.144/1997, καθώς και το άρθρο 46 του ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν.2817/2000, όπου αναφέρεται ότι: «…οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής…».

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς του κλάδου τους.
Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις
των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

  • η συνολική υπηρεσία
  • οι οικογενειακοί λόγοι
  • οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
  • η συνυπηρέτηση
  • η εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

  • στη συνυπηρέτηση
  • στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)
  • στους οικογενειακούς λόγους
  • στη συνολική υπηρεσία
  • στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στο άρθρο 2, παρ. 2 του Π.Δ.144/1997 «Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων» αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, χωρίς, όμως, να υπάρχει αναφορά στην τοποθέτηση των ειδικών κατηγοριών,  στην προϋπηρεσία και στις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης.

Από τον συνδυασμό των προηγούμενων παραγράφων θεωρούμε ότι η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πρέπει να πραγματοποιηθεί με τις μονάδες μετάθεσης, όπως αυτές καθορίζονται για τη διαδικασία των μεταθέσεων – τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, δηλ.  με την προσμέτρηση του συνόλου των κριτηρίων.
Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε., επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Επίσης, στο άρθρο 58 του ν.4653/2020 αναφέρεται ότι όποιος/α δεν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση των ονομάτων σε ΦΕΚ αποκλείεται από όλες τις διαδικασίες διορισμού το τρέχον και τα επόμενα δυο σχολικά έτη.

Share.

Comments are closed.