ΙΕΠ: Πρόσκληση για την κάλυψη θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας με πενταετή θητεία

0

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης (ΙΕΠ) προκηρύσσει τη θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΙΕΠ με πενταετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

  • µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ,
  • µέλη Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΑΕΙ,
  • υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στο ΙΕΠ,
  • μόνιμους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης,
  • διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠΑΙΘ,
  • εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης,

που έχουν τα τυπικά – προαπαιτούμενα προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Share.

Comments are closed.