Δημοκρατική Συνεργασία: Να επανεξετασθεί άμεσα το καθεστώς των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

0

Το 2011 έγινε μια μεγάλη τομή στην πραγματοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, αφού για πρώτη φορά μοριοδοτήθηκαν, γίνονται πλέον με μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια, αναρτώνται στο διαδίκτυο και υπάρχει δυνατότητα ένστασης. Αποτελεί, δε, αυτό μια μεγάλη κατάκτηση του κλάδου.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών ΠΕ συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη, αφού αυτή ήταν για χρόνια η θέση της που την πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις κι επιτέλους έγινε πράξη το 2011, παρά τις αντιρρήσεις παρατάξεων που ήθελαν να διατηρηθεί το παλιό καθεστώς για «ευνόητους» λόγους. Δόθηκε, έτσι, τέλος σε μια απαράδεκτη κατάσταση αδιαφάνειας, πελατειακής λογικής και παραγοντισμού, πολιτικού και συνδικαλιστικού.
Τη μεγάλη αυτή κατάκτηση τείνει να την ακυρώσει, τα τελευταία χρόνια, το καθεστώς των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων που καλύπτουν μεγάλο ποσοστό των θέσεων κι έτσι δεν μπορούν να αποσπαστούν συνάδελφοι με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα και προβλήματα υγείας.
Σήμερα αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, όσοι/όσες:

α) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθ. 21 του Ν.2946/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 151 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/9-3-2019τΑ΄). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996).

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 και άρθρο 27 παρ 12β του 4386/2016).

στ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές. Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207τΑ΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31τΑ΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078τΒ΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι κατηγορίες των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση. Οι μοναδικές που πρέπει να πραγματοποιούνται είναι για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (λόγοι υγείας, πολύτεκνοι), των οποίων το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τις ασθένειες, είναι, πλέον, ξεπερασμένο και χρειάζεται επανεξέταση, για όσους ένστολους παίρνουν μετάθεση χωρίς αίτησή τους και για τους εκλεγμένους στην αυτοδιοίκηση (μόνο όμως οι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και όχι τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να καταργηθούν και να ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις συζύγων πανεπιστημιακών είχαν καταργηθεί με την παρ. 6 του Ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου και επανήλθαν με το άρθρο 44Α, παρ. 12 του Ν.4115/2013 του Αρβανιτόπουλου και διατηρήθηκαν έκτοτε και επί υπουργίας Μπαλτά, Κουράκη, Φίλη, Γαβρόγλου. Το ότι οι τέσσερις από τους προαναφερόμενους υπουργούς Παιδείας είναι Πανεπιστημιακοί, είναι, μάλλον, εντελώς τυχαίο…
Αλήθεια, για ποιο λόγο αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι σύζυγοι των παραπάνω κατηγοριών και όχι για παράδειγμα ο/η σύζυγος ανέργου, εκπαιδευτικού, υπαλλήλου, εργάτη, ελεύθερου επαγγελματία; Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κανένα λογικό επιχείρημα, παρά μόνο η ρουσφετολογική πρακτική πολλών υπουργών και άλλων παραγόντων να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ομάδες, προς άγραν ψήφων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να επανεξετασθεί, από μηδενική βάση, το καθεστώς των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων. Για εμάς, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα οπουδήποτε κι αν εργάζεται ο/η σύζυγος τους. Για όλους πρέπει να ισχύουν τα ίδια κριτήρια, χωρίς εξαιρέσεις.
Ήρθε η ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών να ζητήσει από την υπουργό παιδείας να «ανοίξει» το θέμα των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, όπως και το ζήτημα των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες πρέπει να γίνονται επίσης με αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια, όπως και όλες οι υπόλοιπες και όχι να αποτελούν ρουσφετολογικό προνόμιο και «λάφυρο» εξουσίας των εκάστοτε κυβερνώντων και μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο να τερματισθεί αυτό το καθεστώς που δημιουργεί τεράστιες αδικίες μεταξύ των συναδέλφων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στην κατεύθυνση αυτή, θα συμβάλει με θέσεις και προτάσεις, όπως έκανε και στο παρελθόν.

Share.

Comments are closed.