Ι.Π. Μεσολογγίου: Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020 – Αρμοδιότητες

0

Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος, με απόφασή του έρισε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με αντιμισθία και με θητεία από 2-9-2019 έως 1-9-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες ανά τομέα ευθύνης:

 1. Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αναστασίου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της ΔΕ Αιτωλικού και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες :
 • Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών τμημάτων τους όπως αυτές περιγράφονται στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου -Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Την ευθύνη της Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης ,Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης.
 • Την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην έδρα του Δήμου.
 • Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών των ανωτέρω τμημάτων.
 • Την ευθύνη σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων, προσόδων, τελών, ταμειακής βεβαίωσης, εισπράξεων, κοινοποιήσεων, φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, λογιστηρίου.
 • Τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας του προσωπικού των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δ.Ε. Αιτωλικού.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δήμαρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Αιτωλικού.
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων των οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
 • Την συνυπογραφή των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης) για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων τελών και δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 73 του Β.Δ 24.9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1080/80(ΦΕΚ 246/Α/ΐ980).
 • Την υπογραφή των καταστάσεων που αφορούν την μισθοδοσία του Δήμου.
 • Την υπογραφή των συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων καθώς και των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 280/81 Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του ΠΔ 113/2010 και του ΠΔ 80/2016.
 • Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.
 • Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της ορισθείσας Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου και Αιτωλικού θα αναπληρώνεται από τον καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βασιλείου Σπυρίδωνα του Αναστασίου.
 1. Διαμαντόπουλο Σπυρίδωνα του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Ευθύνη Προγραμματισμού μελετών, επίβλεψης έργων και εργασιών.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.
 • Την ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Ευθύνη λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας.
 • Την ευθύνη επίβλεψης και συντήρησης παιδικών χαρών.
 • Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την αξιοποίηση Αναπτυξιακών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συντονισμού και υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).
 • Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.
 • Τέλεσης Πολιτικών γάμων.
 1. Καραπάνο Νικόλαο του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχο θεμάτων Πρόνοιας και Τοπικής Ανάπτυξης και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης όπως περιγράφεται στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την ευθύνη και τον συντονισμό θεμάτων Αγροτικής Πολιτικής και ανάπτυξης.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Αθλητισμού.
 • Την ευθύνη της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτή περιγράφεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 • Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του.
 • Την ευθύνη των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας όπως προβλέπονται από το Ο.Ε.Υ του δήμου και τη νομοθεσία. -Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητας του .
 • Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.
 1. Μελαχρή Περσεφόνη του Σταύρου ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην και κατά τόπο (χωρική αρμοδιότητα ΔΕ Αιτωλικού) αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου εξαιρουμένων των θεμάτων πολιτικής Προστασίας όπως αυτά περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις του (ΟΕΥ)
 • Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
 • Αρμοδιότητα και ευθύνη της ανακύκλωσης.
 • Ευθύνη καθαριότητας και αποψίλωσης πρασίνου των κοιμητηρίων -Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Την λήψη προστατευτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς ευθύνης που περιγράφονται πιο πάνω.
 1. Αλετρά Αντώνιο του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων) και μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών -Την παρακολούθηση έργων και εργασιών στην ΔΕ Οινιαδών.
 • Την μερίμνα για τον εξοπλισμό στην ΔΕ Οινιαδών.
 • Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Οινιαδών.
 • Την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στην ΔΕ Οινιαδών.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Οινιαδών.
 • Θέματα διαφάνειας, προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • ορίζει ότι σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της ορισθείσας Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών θα αναπληρώνεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιαδών).

Αναπλήρωση Δημάρχου και αντιδημάρχων:

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αλετράς Αντώνιος ο οποίος θα τον αναπληρώνει.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Βασιλείου Σπυρίδωνα τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαμαντόπουλος Σπυρίδων και αντιστρόφως.
 • Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Καραπάνου Νικολάου τα καθήκοντα του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Μελαχρή Περσεφόνη και αντιστρόφως.
Share.

Comments are closed.