Ανακοίνωση της Σ.Ε. των μεταταγμένων εκπαιδευτικών από την ΔΕ στην ΠΕ του Ν.4172/2103, μετά την έκδοση της απόφασης 3404/2017 του ΣτΕ

0

Η συντονιστική επιτροπή των μεταταγμένων εκπαιδευτικών από την ΔΕ στην ΠΕ του Ν.4172/2103 εξέδωσε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ γι’ αυτό το θέμα.
Διαβάστε αναλυτικά την ολόκληρη την ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής
«Αισθανόμαστε την ανάγκη και την ανακούφιση και λαμβάνουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι με την προσφάτως εκδοθείσα από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αριθμό 3404/2017 απόφαση, μπαίνει ένα τέλος στην μακρόχρονη και ψυχοφθόρα ταλαιπωρία χιλιάδων μεταταγμένων συναδέλφων των ειδικοτήτων ΠΕ11 φυσικής αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ16 Μουσικών, ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων ΠΕ32 θεατρικών σπουδών, οι οποίοι από το 2013 και μετά έχουν μεταταχθεί υποχρεωτικώς από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα το Γ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του αυτή
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ
Την συνταγματικότητα και νομιμότητα όλων των μετατάξεων των χιλιάδων (3.122) εκπαιδευτικών όλων των παραπάνω ειδικοτήτων.
Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι μετατάξεις που έγιναν δυνάμει των διατάξεων του παραπάνω νόμου ορθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους έγιναν και ο νόμος αυτός έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί.
Συγκεκριμένα το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, κρίνοντας την από 4 Νοεμβρίου 2013 αίτηση ακύρωσης της ομοσπονδίας καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ο.Κ.Π.Ε. και άλλων αιτούντων εκπαιδευτικών προϋφισταμένων των υποχρεωτικών μετατάξεων ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαπίστωσε την ουσιαστική συνταγματικότητα της διαδικασίας και το σύννομο του τρόπου υλοποίησής της, δεδομένου ότι, όπως κρίθηκε, οι επίδικες μετατάξεις διενεργήθηκαν στα πλαίσια της ορθολογικής, αποτελεσματικής και διαρκούς λειτουργίας της Διοίκησης, η οποία, πάντα μέσα στα πλαίσια αυτά, μπορεί να μετατάσσει υποχρεωτικά εκπαιδευτικό προσωπικό που πλεονάζει από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή και το αντίστροφο μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, αυτή δε η ευχέρεια της Διοίκησης δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, όπως ισχυρίζονταν η Ο.Κ.Π.Ε. και οι λοιποί αιτούντες εκπαιδευτικοί.
Περαιτέρω δε, η διάταξη αυτή θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, έχει την έννοια της κάλυψης των τυχόν εναπομεινασών κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με την προηγηθείσα διαδικασία ή που τυχόν προέκυψαν μεταγενέστερα, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο παραμένει πλεονάζον.
Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων τους. Συνεπώς η διάταξη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, ούτε όμως και με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, όπως επίσης ισχυρίζονταν η Ο.Κ.Π.Ε. και οι λοιποί αιτούντες, εφόσον, όπως προεκτέθηκε, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, στα πλαίσια της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ’ αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Επομένως όλοι οι ισχυρισμοί περί αντισυνταγματικότητας και παρανομίας που αναπτύχθηκαν στο Δικαστήριο από την ομοσπονδία καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους λοιπούς αιτούντες εκπαιδευτικούς προϋφισταμένων των υποχρεωτικών μετατάξεων ειδικοτήτων, απορρίφθηκαν πανηγυρικά.
Η μοναδική πλημμέλεια που εντοπίστηκε με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορούσε την διάρθρωση και υλοποίηση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων και ειδικότερα ένα τυπικό σφάλμα μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που προβλέπονταν στην διάταξη του νόμου και που έχει να κάνει μόνο με την Διοίκηση.
Συγκεκριμένα ανιχνεύθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου ότι δεν έχει τηρηθεί από την Διοίκηση ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αυτός ήταν η μη ύπαρξη εισήγησης της γενικής διεύθυνσης διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και τον συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στην διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Δικαστήριο με την απόφασή του αυτή να ακυρώσει εν μέρει τις υπουργικές αποφάσεις των υποχρεωτικών μετατάξεων κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες, δηλαδή την Ο.Κ.Π.Ε. και μία τελική διάδικο, εκπαιδευτικό προϋφιστάμενης των μετατάξεων ειδικότητας ΠΕ11 φυσικής αγωγής.
Μα απλά λόγια τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω:
1) Αρχικά οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων των ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων ΠΕ32 θεατρικών σπουδών, που για πρώτη φορά με τον νόμο 4172/2013 εισέρχονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τούδε και στο εξής το μόνο που έχουν να αναμένουν είναι η απόδοση των οργανικών τους θέσεων με την οριστική τους τοποθέτηση σε αυτές και αφού το υπουργείο προσδιορίσει τις σχολικές μονάδες, όπου θα γίνει η τοποθέτηση αυτή και κληθούν να επιλέξουν και τελικά επιλεγούν σύμφωνα με τα ισχύοντα νόμιμα κριτήρια. Είναι ευθύνη του υπουργείου, εφαρμόζοντας τον νόμο, χωρίς καμία πλέον δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση, αφού εκδόθηκε και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προχωρήσει τάχιστα την διαδικασία και να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις του.
2) Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ11 φυσικής αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ16 Μουσικώνσε καμία περίπτωση δεν ανακαλούνται ούτε ακυρώνονται, εφόσον όπως παραπάνω αναφέραμε ο νόμος είναι συνταγματικός και ως εκ τούτου ισχυρός και πρέπει να εφαρμοστεί, αυτή τη φορά, μετά από πέντε χρόνια, χωρίς την τυπική πλημμέλεια αλλά με την τήρηση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί, όπως προβλέπεται από τον νόμο, η μετάταξή τους.
Αυτό διότι, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης αλλά και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε περίπτωση νομικού ελαττώματος προηγηθεισών πράξεων και ιδιαίτερα όταν απαιτείται μία διόρθωση διαδικαστικής πλημμέλειας, τη στιγμή που έχει με δύναμη δεδικασμένου, όπως στην περίπτωσή μας με την απόφαση 3404/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαγνωθεί η ουσιαστική νομιμότητα της πράξης, χρειάζεται να επαναληφθεί η διαδικασία, μόνο από το σημείο εκείνο όπου εντοπίστηκε η τυπική πλημμέλεια και μετά, με επανάληψη των σχετικών πράξεων, οι οποίες θα εκδοθούν με όμοιο ουσιαστικό περιεχόμενο.
Απλούστερα: Οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων αυτών έχουν επιπλέον των άλλων μεταταγμένων συναδέλφων τους, των πρωτοεισερχομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ειδικοτήτων, να αναμένουν από το υπουργείο να φροντίσει ούτως ώστε, με τρόπο που δεν θα τους θίγει καθόλου, εφόσον το σφάλμα είναι της Διοίκησης και στα πλαίσια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, που επιτάσσει να μην αιφνιδιάζει με την δράση του εκείνους που στηρίχθηκαν καλοπίστως σε δεδομένη συμπεριφορά του και να ανατρέπει οποτεδήποτε τις δικαιολογημένες προσδοκίες με βάση τις οποίες σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την υλοποίηση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους, να προχωρήσει στην άρση της τυπικής αυτής πλημμέλειας και ολοκληρώσει, συμμορφούμενο προς το διατακτικό της δικαστικής απόφασης, τις μετατάξεις τους, χωρίς να επηρεάσει καθόλου κεκτημένα δικαιώματα εδώ και πέντε χρόνια.
3) Ξεκαθαρίστηκε με τον πιο αυθεντικό τρόπο, δηλαδή δικαστική απόφαση του ανώτατου Δικαστηρίου, ότι οι υποχρεωτικές μετατάξεις του ν. 4172/2013, δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο με τη διαδικασία των μεταθέσεων. Δηλαδή αφενός εάν δεν γίνονταν οι υποχρεωτικές μετατάξεις δεν θα γίνονταν οπωσδήποτε μεταθέσεις στις θέσεις αυτές των μεταταγμένων και αφετέρου στην υποθετική, ως υπόθεση εργασίας, περίπτωση ακύρωσης των μετατάξεων, γεγονός που θα πραγματοποιούνταν μόνο εφόσον με την δικαστική απόφαση αναγνωρίζονταν αντισυνταγματικότητά τους, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα πραγματοποιηθούν μεταθέσεις αντίστοιχου αριθμού.
Αυτά σχετικά με την ερμηνεία της δικαστικής απόφασης, με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση του θέματος από νομικής πλευράς, από οποιαδήποτε πλευρά και αν διακινείται, αποτελεί παρερμηνεία της απόφασης αυτής που προκαλείται είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα.
Λίγα λόγια τώρα και για την ανακοίνωση της ομοσπονδίας καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) που δημοσιεύθηκε 13 Φεβρουαρίου 2018.
(Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ομοσπονδίας καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.), 
ΕΔΩ)
Η ανακοίνωση αυτή είτε από άγνοια είτε σκοπίμως, βρίθει από ανακρίβειες, παρερμηνείες και μισαλλοδοξία και σε κάποιες περιπτώσεις υποπίπτει κιόλας σε ποινικά αδικήματα, όπως της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος χιλιάδων προσώπων.
Ειδικότερα:
1) Με την ανακοίνωση αυτή η Ο.Κ.Π.Ε. ισχυρίζεται και διατυμπανίζει ότι οι μετατάξεις των κοινών ειδικοτήτων κηρύχθηκαν άκυρες και παράνομες διότι δήθεν παραβίασαν τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης. Από καμία παράγραφο και λέξη της δικαστικής απόφασης δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, όποιος αμφιβάλλει και δεν εμπιστεύεται την παραπάνω παρατιθέμενη ερμηνεία μας, ας αναγνώσει με προσοχή το περιεχόμενο της απόφασης και στο σκεπτικό και στο διατακτικό της μέρος.
2) Επίσης ισχυρίζεται ότι μετά την καταγραφή πλήθους αδιαφανών διαδικασιών επιβλήθηκε η ανάκληση των μετατάξεων. Από κανέναν επίσημο φορέα ή όργανο δεν επιβλήθηκε σε κανέναν λόγω παρανομιών η ανάκληση των μετατάξεων πριν από το Δικαστήριο, αλλά ούτε και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την εν λόγω απόφασή του αναγνώρισε καμία παρανομία που να έχει να κάνει με τους μεταταγμένους συναδέλφους μας.
3) Ποια αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει η Ο.Κ.Π.Ε. για το ότι, όπως ισχυρίζεται, με συνοπτικές αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς να τηρηθεί κανένα αξιοκρατικό κριτήριο, με λίστες που έφευγαν από το γραφείο του υπουργού, καθηγητές κοινών ειδικοτήτων μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια στους τόπους που προ μηνός το υπουργείο παιδείας διατείνονταν ότι δεν υπήρχαν κενά;
4) Ποια αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει η Ο.Κ.Π.Ε. για το ότι απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις μετάθεσης των καθηγητών κοινών ειδικοτήτων που υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε τόπους μακριά από τα σπίτια τους, διότι ο λόγος ήταν πως ο τότε υπουργός παιδείας είχε «μηχανευτεί» να «εξυπηρετήσει» άλλους καθηγητές, ίδιων ειδικοτήτων, που υπηρετούσαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
Ποιος νοσηρός νους ευθύνεται για την σύνταξη αυτής της  κατάπτυστης ανακοίνωσης που τσουβαλιάζει 3.122 συναδέλφους εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποδίδοντας τους την ιδιότητα του συνεργού σε μία δήθεν συνομωσία και παράνομη βιομηχανία μετατάξεων που εξυφάνθηκε σε κάποιο υπουργικό γραφείο;
Ποιος νοσηρός εγκέφαλος ευθύνεται για την σπίλωση μέσω της ανακοίνωσης αυτής χιλιάδων προσώπων υποχρεωτικώς μεταταγμένων συναδέλφων εκπαιδευτικών, τα ονοματεπώνυμα των οποίων είναι γνωστά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και με τον τρόπο αυτόν θίγεται η τιμή και η υπόληψή τους;
Ποιος ανεγκέφαλος ευθύνεται για την άνευ προηγουμένου στην εκπαιδευτική κοινότητα επιχείρηση αμαύρωσης χιλιάδων υποχρεωτικώς μεταταγμένων συναδέλφων με το άδειασμα τόνων από λάσπη, χωρίς καμία αιδώ και χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτό;
Ποιος προπετής και ανόητος δεν αντιλαμβάνεται ότι όλα όσα εξόχως συκοφαντικά περιέχονται στην ανακοίνωση, για την σύνταξη της οποίας είναι υπεύθυνος, μπορεί και να χρειαστεί να τα αποδείξει με ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή Δικαστηρίου προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες του νόμου;
Ας έχουν κατά νου οι υπεύθυνοι της σύνταξης αυτού του εγγράφου, ότι όσα αφρόνως ισχυρίζονται, έχουν καταπέσει και έχουν απορριφθεί και ενώπιον του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα όπως ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση: «…Περαιτέρω, ως απαράδεκτος πρέπει να απορριφθεί και ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών από την ομαλή και εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και η καταστρατήγηση του θεσμού των μεταθέσεων, δεδομένου ότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό, δεν νοείται κατάχρηση εξουσίας κατά την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, δηλαδή επιδίωξη από τον νόμο σκοπών αλλοτρίων από τους δεδηλωμένους στο κείμενό του…». Επομένως και για τον λόγο αυτόν θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους υπευθύνους σύνταξης αυτής της ανακοίνωσης στον σχεδιασμό της υπερασπιστικής τους γραμμής σε περίπτωση που θα χρειαστεί.
Αρκετά όμως ασχοληθήκαμε με ένα κατά τα άλλα ανάξιο προσοχής έγγραφο. Ας συνεχίσουν οι συντελεστές της Ο.Κ.Π.Ε. την μισαλλόδοξη πορεία που έχουν χαράξει και τους αφήνουμε στην κρίση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το μόνο όμως που έχουμε σε τελική ανάλυση να τους εφιστήσουμε την προσοχή είναι:
Πρώτον: Την επόμενη φορά που θα δημοσιεύσουν ένα έγγραφο που θα μας αφορά, ας βρουν τουλάχιστον το κουράγιο και την δύναμη να μην κρυφτούν πίσω από τον τίτλο του διοικητικού συμβουλίου, αλλά να υπογράψουν με τα ονοματεπώνυμά τους, προκειμένου να αναλάβουν και προσωπικά την ευθύνη των πράξεών τους.
Δεύτερον: Τους συνιστούμε να μην ξανασχοληθούν με την κοινότητα των μεταταγμένων εκπαιδευτικών με αυτόν τον αναίσχυντο και ποινικά κολάσιμο τρόπο, διότι τότε ίσως βρεθούν στην δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των πραξεών τους.
Τρίτον: Επειδή μάλλον είναι κακοί μαθητές του Γκέμπελς τους υπενθυμίζουμε ότι η θεωρία του υπουργού προπαγάνδας του τρίτου ράιχ περιλάμβανε το αξίωμα ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα τόσο μεγαλύτερη απήχηση βρίσκει.
Κλείνοντας απευθύνουμε προς το υπουργείο παιδείας το νόμιμο αίτημά μας, να προχωρήσει τάχιστα στην άρση της παρατυπίας που εντοπίστηκε από το Δικαστήριο και να βάλει οριστικό τέλος στην υπόθεση των υποχρεωτικών μετατάξεων του 2013, έχοντας πάντα κατά νου ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε μία διαδικασία που προβλέπονταν από νόμο του Κράτους, με έγγραφα αιτήσεων που έφεραν το εθνόσημο και δεν είχαν ιδέα ούτε ήταν καθόλου υπεύθυνοι για την ύπαρξη του τυπικού σφάλματος που εμφιλοχώρησε στην διαδικασία των μετατάξεων.
Έχοντας κυρίως κατά νου ότι οποιαδήποτε άλλη σκέψη αλλά ακόμα και κωλυσιεργία στην επίλυση του ζητήματος θα οδηγούσε σε μη ανεκτή ούτε από το δίκαιο αλλά ούτε και από την ηθική και κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων, σφοδρή ανατροπή μιας παγιωθείσας κατάστασης, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, εγνωσμένης πλέον και δικαστικά νομιμότητας και θα είχε δραματικές συνέπειες για ένα τεράστιο αριθμό καλόπιστων εκπαιδευτικών, που έχουν ήδη προσαρμόσει την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή στα τωρινώς ισχύοντα και έχουν αποβλέψει στη διατήρηση της νομίμως κτηθείσας θέσης τους.
Για να μην προχωρήσουμε παραπέρα και αναλύσουμε και άλλες παρενέργειες που θα δημιουργούνταν στην υπηρεσιακή κατάσταση και άλλων μη εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ανατροπή χιλιάδων ενδιαμέσων υπηρεσιακών μεταβολών και άλλων διοικητικών πράξεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε όλα αυτά, διότι το υπουργείο και τα γνωρίζει και τα αναλογίζεται. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρχει σε καμία περίπτωση ούτε και ως σκέψη η περίπτωση της ανάκλησης – ακύρωσης των μετατάξεων των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων, διότι αυτό θα αντέβαινε όχι μόνο στον νόμο αλλά και στην κοινή λογική.

Για την συντονιστική επιτροπή
Ολυμπία Ζαραμπούκα                                  Μιχάλης Παπαδόπουλος
»

Share.

Comments are closed.