Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ελλάδας στο δικαστήριο της ΕΕ για την Cosco

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα ότι απορρίπτει ως αβάσιμη την προσφυγή της Ελλάδας κατά απόφασης που έλαβε τον Μάρτιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία έκρινε ότι υπήρξαν «κρατικές ενισχύσεις», μη συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς τη θυγατρική της Cosco εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ).

Τι απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Όπως αναφέρεται στη σημερινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2008, και συγκεκριμένα όταν ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) προκήρυξε ευρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ. (σ.σ. Ο ΟΛΠ είναι δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως της λιμενικής ζώνης ως το 2042. Ο εμπορευματικός λιμένας έχει 3 τερματικούς σταθμούς. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διαθέτει δύο προβλήτες.)
Επελέγη η Cosco Pacific Limited η οποία και συνέστησε θυγατρική ειδικού σκοπού, τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Το ίδιο έτος, ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση παραχωρήσεως με τον ΣΕΠ, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 3755/2009
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2015/1827, σύμφωνα με την οποία υπήρξαν ρυθμίσεις που είχαν τον χαρακτήρα κρατικών ενισχύσεων προς όφελος του ΣΕΠ και οι οποίες, ως γνωστόν, δεν συμβιβάζονται με την κοινοτική νομοθεσία για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά.

Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν οι εξής, όπως αναφέρεται:

  1. Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III.
  2. Το δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ.
  3. Η μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.
  4. Ημεθόδων απόσβεσης.
  5. Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης.

Τι έλεγε η προσφυγή της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2015
Στην προσφυγή που είχε ασκήσει η Ελλάδα, υποστήριζε ότι:

  1. η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνάς της, μεταβάλλοντας την πραγματική και νομική βάση της διοικητικής διαδικασίας,
  2. η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ ως προς την έννοια της κρατικής ενισχύσεως,
  3. η απόφαση πάσχει εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς τη στοιχειοθέτηση της κρατικής ενισχύσεως, κατά παράβαση του άρθρου 296 ΣΛΕΕ.
  4. η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, σχετικά με το συμβατό των ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά.
  5. η Επιτροπή προέβη σε εσφαλμένη ποσοτικοποίηση των προς ανάκτηση ποσών και παραβίασε τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τα πέντε επιχειρήματα δεν έγιναν δεκτά, κρίθηκαν από το δικαστήριο αβάσιμα και απορρίφθηκε η προσφυγή στο σύνολό της.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του δικαστήριο της ΕΕ

Share.

Comments are closed.