Οι Σχολικοί Συμβούλοι θα ελέγχουν στοιχεία του my school

0

Ενισχύεται ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου από την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στη νέα εγκύκλιο που υπέγραψε τους αναθέτει  αρμοδιότητες  ελέγχου στοιχείων μέσω του myschool.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τη λογική ότι το υπουργείο δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τους Σχολικούς Συμβούλους μέσα στη σχολική, όπως διαδίδεται από κάποιους.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Στους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχουν και εγκρίνουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, αποδίδεται κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

Οι ανωτέρω Σχολικοί Σύμβουλοι, αξιοποιώντας τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους: συνεργάζονται με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις σύνταξης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και προτείνουν, εγγράφως, στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και εναλλακτικές προτάσεις συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών παιδαγωγικής τους ευθύνης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αξιοποίηση του διδακτικού τους ωραρίου.

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, υποβάλλουν και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα, στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εντύπων.

Το εγκεκριμένο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα λαμβάνεται ή κοινοποιείται ηλεκτρονικά από/σε κάθε εμπλεκόμενη εποπτεύουσα αρχή (Σχολικοί Σύμβουλοι – οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντλούν, ελέγχουν και εγκρίνουν το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους.

Με ευθύνη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και σε συνεργασία με τον Δ/ντή/τρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας εξάγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το Δελτίο Κίνησης με όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αναθέσεις σε άλλες μονάδες, έλλειμμα – πλεόνασμα ωρών (υπερωρίες), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.

Εγκύκλιος: Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Share.

Comments are closed.