Δεν ισχύει το μειωμένο ωράριο μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών, για τους εκπαιδευτικούς

0

Το υπουργείο Παιδείας συμπεριέλαβε διάταξη στο υπό κατάθεση προς ψήφιση, στη Βουλή πολυνομοσχέδιο, η οποία προβλέπει ότι δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικού η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 που προβλέπει ότι το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.

Όπως επισημαίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας η εν λόγω διάταξη δεν δύναται να τύχει εφαρμογής για το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθόσον το ωράριο των εκπαιδευτικών διαφέρει ουσιωδώς από το ωράριο των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το ωράριο διακρίνεται σε διδακτικό και εργασιακό και προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του.

Πέραν όμως της μη δυνατότητας εφαρμογής της διάταξης λόγω της ιδιαιτερότητας του ωραρίου των εκπαιδευτικών, η αρμόδια υπηρεσία τονίζει του υπ. Παιδείας, ότι σε περίπτωση μείωσης ωραρίου εκπαιδευτικών προκύπτει αναγκαία λειτουργικό εκπαιδευτικό κενό, το οποίο υποχρεωτικά πληρούται από αποσπασμένο εκπαιδευτικό και αν αυτό δεν είναι δυνατόν από αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

Το γεγονός αυτό , σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αποδεικνύει ότι η εφαρμογή της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 37 στους εκπαιδευτικούς δύναται να προκαλέσει, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων τους και της αναγκαιότητας εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τους ανωτέρω λόγους το υπουργείο Παιδείας κρίνει σκόπιμη την ψήφιση από τη Βουλή της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Share.

Comments are closed.