44 Σχολικοί Σύμβουλοι προειδοποιούν ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία μαθητών

0

44 σχολικοί σύμβουλοι προειδοποιούν για την υγεία των μαθητών λόγω της ανάθεσης, με απόφαση του υπ. Παιδείας Ν. Φίλη, της διδασκαλίας Αισθητικής Αγωγής  και  Φυσικής Αγωγής  σε ανειδίκευτους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 (δάσκαλοι)

«Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 δεν έχουν την επιστημονική γνώση να καλύψουν όσα περιέχονται στα Α.Π.Σ. διδασκαλίας των συγκεκριμένων αντικειμένων. Η έλλειψη ειδικών γνώσεων για τις σωματικές και λειτουργικές αναπτυξιακές ικανότητες των μαθητών και μαθητριών στα παραπάνω αντικείμενα, με ενδεχόμενες υπέρμετρες απαιτήσεις κατά τη διδασκαλία, μπορεί να επισύρει ακόμα και μόνιμες βλάβες στην υγεία τους και την ανάπτυξή τους.»

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο που έστειλαν οι 44 σχολικοί σύμβουλοι, οι οποί ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας  να ανακαλέσει το σχετικό εδάφιο από την πρόσφατη  υπουργική Απόφαση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση.

«Στην υπ. αριθ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324 τ.Β΄/11-5-2016) για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου, έχει ενσωματωθεί το εδάφιο: «Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ, σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου».

Οι υπογράφοντες Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζουν τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις τους ως προς:

  1. Την ευκολία με την οποία το Υπουργείο Παιδείας αναθέτει τη διδασκαλία ειδικών διδακτικών αντικειμένων σε ανειδίκευτους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, με κινδύνους τόσο για την ελλιπή εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών όσο και για την υγεία τους. Η διδασκαλία των αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας, μπορούν να διδάσκονται ΜΟΝΟ από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, διότι:
  2. Τα ως άνω διδακτικά αντικείμενα έχουν συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτική Μεθοδολογία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται σε κάποιες αποσπασματικές εικαστικές απεικονίσεις/κατασκευές, τραγούδια, κινητικά παιχνίδια και ειδικά διδακτικά λογισμικά. Τα Προγράμματα Σπουδών των εν λόγω διδακτικών αντικειμένων έχουν σαφείς μαθησιακούς στόχους και συγκεκριμένη ύλη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, η οποία πρέπει να διδαχθεί με σκοπό την κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους οδηγούς τους.
  3. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 δεν έχουν την επιστημονική γνώση να καλύψουν όσα περιέχονται στα Α.Π.Σ. διδασκαλίας των συγκεκριμένων αντικειμένων. Η έλλειψη ειδικών γνώσεων για τις σωματικές και λειτουργικές αναπτυξιακές ικανότητες των μαθητών και μαθητριών στα παραπάνω αντικείμενα, με ενδεχόμενες υπέρμετρες απαιτήσεις κατά τη διδασκαλία, μπορεί να επισύρει ακόμα και μόνιμες βλάβες στην υγεία τους και την ανάπτυξή τους. Σε τέτοια περίπτωση, την ευθύνη την έχει μόνο ο συνάδελφος εκπαιδευτικός ή/και όποιος τον τοποθετεί σε αυτή τη θέση, γνωρίζοντας ότι απαιτούνται αυξημένα επιστημονικά και παιδαγωγικά προσόντα. Θα επιτρέψουμε εμείς τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να διακυβεύεται η υγεία των παιδιών μας;
  4. Τη λογική «του μικρότερου κακού» στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση ορθολογική αντιμετώπιση των αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά σκεπτικό απόκρυψης των κενών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά θα μπορούν να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι παραδόξως θεωρείται εκ προοιμίου ότι πλεονάζουν στα δημοτικά σχολεία! Η ορθολογική αντιμετώπιση των ελλείψεων υπαγορεύει την κάλυψή τους με εκπαιδευτικούς των σχετικών ειδικοτήτων και όχι με τη συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ70.
  5. Τη λογική, ότι η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι αναγκαία και μπορεί να υποκαθίσταται από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, όταν κατά γενική παραδοχή, η διδασκαλία αυτή έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία που λειτούργησαν τα τελευταία είκοσι εννέα χρόνια, από τα Σχολεία Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων (Σ.Δ.Ε.Ν.Π.) έως τα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Tο γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 επιμορφώθηκαν σε Τ.Π.Ε. Β΄ επιπέδου, δεν τους εξισώνει με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 ή ΠΕ20 στη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Τους καθιστά απλά ικανούς στη εφαρμογή επιλεγμένων λογισμικών στη διδασκαλία των μαθημάτων του κλάδου τους, στην οποία έχουν ειδικές σπουδές. Δεν στοιχειοθετείται επίσης η εξίσωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 με τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, λόγω μεμονωμένων περιπτώσεων ενασχόλησής τους με τον αθλητισμό, τη μουσική, το θέατρο ή τις νέες τεχνολογίες και πολύ περισσότερο, δεν στοιχειοθετείται η γενίκευση της σχετικής διδακτικής επάρκειας και ικανότητας για όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70. Είναι σίγουρο, ότι κάτι τέτοιο οδηγεί στην υποβάθμιση και όχι στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο.

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει το σχετικό εδάφιο στην Υπουργική Απόφαση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και να προβεί σε προσλήψεις ικανού αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για την κάλυψη όλων των ελλείψεων στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 44 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Share.

Comments are closed.