Τελεσίγραφο σε δανειολήπτες με «κόκκινα δάνεια»

0

Καμπανάκι στους «κόκκινους» δανειολήπτες χτυπά ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, που τροποποιήθηκε με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το νέο πλαίσιο είναι δεσμευτικό τόσο για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες όσο και για τα λεγόμενα funds. Στόχος του είναι να περιορίσει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προσεγγίζουν τα 110 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, όπως δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος, «καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη».

Χρυσή τομή

Ως «κατάλληλη λύση» θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη (δηλαδή εισοδήματα, ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, λοιπές οφειλές και εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη του ελάχιστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης», εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο).

Στο μεταξύ, εάν παρά το ότι αμφότερες οι συνθήκες τηρούνται, τα μέρη δεν συμφωνήσουν τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται εξωδικαστικά μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση.

Επικοινωνία

Στο αναθεωρημένο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται σειρά διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών-δανειοληπτών και λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης, εν όλω ή εν μέρει, η τράπεζα αμέσως επικοινωνεί με το δανειολήπτη προκειμένου να του παράσχει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης.

Αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 30 ημέρες, κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα πέντε στάδια κατά το χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

  1. Επικοινωνία με το δανειολήπτη.
  2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
  3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
  4. Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στο δανειολήπτη
  5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.
Share.

Comments are closed.