Σύνταξη στα 67 για τους δημόσιους υπαλλήλους με αλλαγή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα

0

Τη δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία 5 επιπλέον έτη έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατ’ ανώτατο όριο δίνει η νέα ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση.

Η εν λόγω δυνατότητα δίνεται με δεδομένο ότι τα όρια συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζονται στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης συνταξιοδότησης.

Έτι οι υπάλληλοι του Δημοσίου θα μπορούν πριν από τη συμπλήρωση της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης να κάνουν αίτηση για να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι και 5 ακόμα έτη. Η εν λόγω δυνατότητα θα παρέχεται και στους υπαλλήλους που έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 36 του σχεδίου νόμου το οποίο έχει καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται:

«Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α’26) προστίθενται εδάφια ως εξής:

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι με αίτηση που υποβάλλεται έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Η αίτηση ανανεώνεται κατά έτος με ανώτατο όριο τα πέντε έτη. Η αίτηση δύναται να γίνει δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (συμπλήρωση 35ετίας και του 60ou έτους της ηλικίας) δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση έως και 31.12.2016».

Share.

Comments are closed.

WordPress Πρόσθετο Cookie από το Real Cookie Banner