Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

0

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις διατάξεις του ν. 3864/2010 αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπει καταρχάς το ν/σ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Αναφέρονται οι όροι στελέχωσης και λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς επίσης οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου, οι προϋποθέσεις παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες και ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής  σταθερότητας. 

Προβλέπεται ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με την εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε άλλα μετρήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ορίζεται ότι το ΤΧΣ με τη βοήθεια ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση πλαισίου συνεργασίας.

Με στόχο τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων, να χορηγεί δάνειο στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθώς και να διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Οι διατάξεις του σχετικού νόμου 4335/2015 τροποποιούνται ως προς τα εξής σημεία: 

Προστίθενται στις υποχρεώσεις κατά τις οποίες η Αρχή Εξυγίανσης δεν προβαίνει σε αναδιάρθρωση παθητικού πιστωτικών ιδρυμάτων ή οντοτήτων, υποχρεώσεις από καταθέσεις που:

  • υπερβαίνουν το όριο κάλυψης από το όριο του ΤΕΚΕ, δηλ. άνω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα,
  • δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ επειδή ανήκουν σε μετόχους του συμμετέχοντος στο ΤΕΚE πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, είτε σε πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και
  • απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ή από παράγωγα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

Η ισχύς των ανωτέρω περιπτώσεων παύει την 31/12/15.

Ορίζεται ότι η δημόσια κεφαλαιακή στήριξη προς την τράπεζα μπορεί να παρασχεθεί από το ΤΧΣ κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οριζόμενη διαδικασία.

Σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο προβλέπεται ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις οποίες έχει ή θα λογιστεί ΑΦΑ πρέπει να έχουν λογιστεί έως τις 30/6/2015 (αντί να ήταν υφιστάμενες μέχρι την 31/12/14).

Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων που εκδίδονται από το νομικό πρόσωπο και ανήκουν στο Δημόσιο, σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία (τόσο του ίδιου του νομικού προσώπου όσο και των συνδεδεμένων με αυτό επιχειρήσεων) δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης από τη μετατροπή της ΑΦΑ, θα είναι πλέον αγοραίας αξίας ίσης με το 100% του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προ του συμψηφισμού της (αντί 110% του ποσού της μη συμψηφισθείσας απαίτησης).

Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του τροποποιούμενο άρθρου για τις φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το 2017 (αντί 2016) και μετά και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2016 (αντί 2015) και μετά.

Το ύψος των αποτελεσμάτων από τη μετατροπή των ΑΦΑ εκτιμάται ότι θα περιοριστεί ως αποτέλεσμα της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό μέρους των ΑΦΑ που θα μετατραπούν σε οριστικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου λόγω της μείωσης του λόγου της λογιστικής ζημίας χρήσης προς τα ίδια κεφάλαια χρήσης. 

Για τις συνεταιριστικές τράπεζες τροποποιούνται διατάξεις του 1667/1986 και προβλέπεται ότι με τροποποίηση του καταστατικού, μέλος του συνεταιρισμού που κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου με συνολική ονομαστική αξία που υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύναται να ορίζει μέλη του δ.σ. της συνεταιριστικής τράπεζας.

Καταργείται η διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι οι ψήφοι ενός μέλους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 5 ή να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού αριθμού ψήφων, ενώ επιτρέπεται πλέον σε μέλη συνεταιριστικής  τράπεζας να αποκτήσουν μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Share.

Comments are closed.