Έρχεται ο ΕΝΦΙΑ, ποιοι δικαιούνται έκπτωση

0

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης των εκπτώσεων που προβλέπει ο νόμος (σε έχοντες χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνους, ανάπηρους αλλά και ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων) και πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την έκδοση των εκκαθαριστικών. 

Δεδομένου ότι από την απόφαση προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνει επεξεργασία στοιχείων που θα συγκεντρωθούν μέχρι και τις 09 Οκτωβρίου, η πιθανότερη ημερομηνία έκδοσης των νέων εκκαθαριστικών είναι η 20η Οκτωβρίου. 

Έτσι, έξι εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 10 ημέρες για να… χωνέψουν το ποσό του φόρου και να φυσικά να πληρώσουν την 1η δόση.

Η απόφαση Σαββαίδου αναφέρει ότι ο υπολογισμός των εκπτώσεων που προβλέπει η νομοθεσία θα γίνει με αυτόματες διαδικασίες από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα αποφύγουν την περυσινή ταλαιπωρία (σ.σ πέρυσι εκδόθηκαν έως και τρία εκκαθαριστικά ανά ιδιοκτήτη). Υπενθυμίζεται ότι για τη χορήγηση των εκπτώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

1.Έκπτωση 50% επί του ποσού του ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο θα εξασφαλίσουν και φέτος όσοι πληρούν –αθροιστικά- τρεις προϋποθέσεις.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 9000 ευρώ για τον άγαμο ενώ προστίθενται 1000 ευρώ για κάθε παιδί

• Η αξία των ακινήτων να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και τις 200.000 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά

• Η επιφάνεια των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα

2.Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο δικαιούνται οι ακόλουθοι:

• Το  οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ

• Η επιφάνεια των ακινήτων να μην ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

• Ο φορολογούμενος είναι ή πολύτεκνος ή άτομο με αναπηρία με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%. Αυτή η έκπτωση δόθηκε πέρυσι σε περίπου 50-55.000 οικογένειες

3.Η έκπτωση 20% για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα δοθεί και φέτος (πέρασε σχετική πρόβλεψη στον νόμο).

Τι αναφέρει όμως η απόφαση; Τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής:

• Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

• Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.,

• Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

• Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.

• Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

• Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ..

• Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

• Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ…

•  Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.−πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

• Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

• Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματο− ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1250/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 

Και για να μην ξεχνιόμαστε δείτε το παρακάτω βίντεο που αλιεύσαμε από το youtube με τίτλοΤι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ

Share.

Comments are closed.