Γενική αμνηστία για όλους τους φοροφυγάδες!!!

0

Αμνηστία σε όλους τους φοροφυγάδες προσφέρει το υπουργείο Οικονομικών ακόμα και σε αυτούς που έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση οι φοροφυγάδες που έχουν κρύψει το μαύρο χρήμα στο εξωτερικό μπορούν να το νομιμοποιήσουν πληρώνοντας φόρο με συντελεστή 15%. Οσοι έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία βρίσκονται είτε στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα είτε τα έχουν χρησιμοποιήσει για αγορά ακινήτων θα πρέπει να πληρώσουν φόρο 30% για να τα νομιμοποιήσουν. Και μάλιστα γλιτώνοντας τα υπέρογκα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία καθώς και τις ποινές κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια. 

Αντίστοιχη γενική ρύθμιση δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν και είναι άγνωστο εάν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα ψηφίσουν το σχέδιο νόμου που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Όπως προαναφέρθηκε οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές θα απαλλαγούν από ποινικές κυρώσεις για τα αδικήματα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Επιπλέον, από τη στιγμή που θα πληρώσουν τον φόρο 15% ή 30% θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα κεφάλαια για να δικαιολογήσουν το «πόθεν έσχες» για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα (ακίνητων, σκαφών αναψυχής κλπ) καθώς επίσης και για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα κεφάλαια του εσωτερικού μπορούν να υπαχθούν ακόμη και οι φορολογούμενοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου ή ερευνώνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος στα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν ανοίξει οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να δηλώσουν κεφάλαια ή/και επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και για τις οποίες συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή 15% υπολογιζόμενο επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνουν. Για την εφαρμογή των διατάξεων θα πρέπει τα κεφάλαια ή/και οι επενδύσεις να υπάρχουν κατατεθειμένες ή επενδυμένες στην
αλλοδαπή κατά την 30ή Απριλίου 2015.
2. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνονται ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.
3. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνει. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις αυτές δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, και του εισοδήματος που
δηλώνεται ή προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση.
4. Όσοι υποβάλλουν δήλωση λαμβάνουν πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, καθώς και το γεγονός ότι η δήλωση κεφαλαίων ή/και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλούντος για τα ανωτέρω κεφάλαια ή/και επενδύσεις. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία.
5. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, οι Ελληνικές Αρχές αξιοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις, οι οποίες δεν δηλώθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής και προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
6. Κάθε πρόσωπο υποκείμενο φορολογίας και πρόσωπα που διαλαμβάνονται σε υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα και εντολές διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή και από την Αρχή ξεπλύματος χρήματος καθώς και τα εμπλεκόμενα με αυτά πρόσωπα, δύνανται να υποβάλλουν ανά οικονομικό/φορολογικό έτος, αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για κάθε
προσαύξηση περιουσίας, προσδιοριζόμενη ιδιαιτέρως από το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσής των, που αποκτήθηκε μέχρι και την 31η/12/2014, καταβάλλοντας φόρο που αντιστοιχεί σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης τριάντα τοις εκατό 30%, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία υποβολής κατά τα ανωτέρω, των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορίζεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.
7. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό της αδήλωτης διαφοράς που αφορά η δήλωση του παρόντος. Ενδεχόμενη περαιτέρω προκύψασα από έλεγχο αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη, υπάγεται σε φορολόγηση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα συναθροιζόμενη με τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα, ανά οικονομικό/φορολογικό έτος και φορολογείται με τις αντίστοιχες γενικές διατάξεις.
8. Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:
α) δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου,
β) έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
γ) έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ εμπροθέσμως ασκηθέν ένδικο βοήθημα ή μέσο. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης ή αναίρεσης αντιστοίχως.

Share.

Comments are closed.