Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

(11-02-2009)

 

Α. Οι κατηγορίες

Β. Ο υπολογισμός του κόστους

Γ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι

Δ. Εξόφληση

Ε. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων

ΣΤ. Η αίτηση

 

Α. Οι κατηγορίες

Για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ισχύουν τρεις περιπτώσεις.

Η πρώτη αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης δηλ. 25 χρόνια ακριβώς (όχι 24 χρόνια και 6 μήνες) μέχρι 31-12-1997 και αυτοί δεν εξαγοράζουν τη στρατιωτική θητεία. Στην 25ετία, που είναι ο ελάχιστος χρόνος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους διορισμένους μέχρι 31-12-82 δεν υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Υπολογίζεται όμως ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και της δημόσιας υπηρεσίας ως αναπληρωτή. Αν κάποιος π.χ έχει 22 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, 2 χρόνια και 3 μήνες στρατιωτική θητεία και 9 μήνες αναπληρωτής, τον βοηθάει ώστε στις 31-12-97 να έχει 25-0-0 έτη υπηρεσίας, να έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και να μη χρειάζεται εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.

Η δεύτερη φορά όσους  είναι διορισμένοι μετά την 1-1-83, όπου σ' αυτούς ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εάν στις 31-12-97 είχαν συμπληρωμένη 25ετία (δημόσια υπηρεσία, υπηρεσία με ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα και στρατιωτική θητεία), δε χρειάζονται εξαγορά της στρατιωτικής τους θητείας.

Η Τρίτη αφορά όσους συμπληρώνουν την 25ετία από 1-1-98 και μετά και αυτοί θα πρέπει να εξαγοράσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας για να υπολογιστεί ως συντάξιμος στην κύρια σύνταξη.

Παρεμπίπτοντος ν αναφέρουμε ότι τα Ταμεία (Μ.Τ.Π.Υ και Τ.Ε.Α.Δ.Υ) τα εξαγοράζουν αν θέλουν θεωρώντας ότι τους συμφέρει.

 

Β. Ο υπολογισμός του κόστους

Τα χρήματα που θα καταβάλουν οι παλιοί ασφαλισμένοι υπολογίζονται από τον τύπο:

(Βασικός μισθός του Μ.Κ. που κατέχει ο υπάλληλος το μήνα που υποβάλλεται η αίτηση + 140,80 €) x 6,67% χ μήνες της στρατιωτικής του θητείας

Ενώ αυ΄τα που θα καταβάλουν οι νέοι ασφαλισμένοι από τον τύπο:

(Σύνολο των αποδοχών πλην κινήτρου απόδοσης + 140,80 €) x 6,67% χ μήνες της στρατιωτικής θητείας

 

Γ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του. (ημερομηνία έναρξης και λήξης).

3. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης του στην Υπηρεσία μας, προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 6,67%. Σε περίπτωση επί συμβάσει υπαλλήλων να αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν αν ήταν μόνιμος υπάλληλος.

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

5. Απλή υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

 

Δ. Εξόφληση

Η εξόφληση της εξαγοράς μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε με δόσεις.

Α. Εφάπαξ εξόφληση της εισφοράς

Σε περίπτωση εξόφλησης της εισφοράς εφάπαξ γίνεται έκπτωση 10% και το υπόλοιπο ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Η πληρωμή του ποσού γίνεται στο Δημόσιο Ταμείο και το τριπλότυπο πληρωμής κατατίθεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου.

Β. Εξόφληση με δόσεις

Επίσης είναι δυνατό η εισφορά να εξοφληθεί και σε δόσεις, οπότε η κράτηση της δόσης γίνεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου.

 

Ε. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων:

(α) Η αίτηση υποβάλλεται από μεν τους δημοσίους υπαλλήλους στη Δ42-Δ/νση Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων, από δε τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ στη Δ43-Δ/νση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδ. Κατηγοριών.

(β) Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο αιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης δηλώνει αν επιθυμεί την εφ΄ άπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

 

ΣΤ. Η αίτηση